ดูดวง

หมั่นทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อลดกรรมเก่า แล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป

เมษายน 03, 2552

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อการตั้งชื่อ – นามสกุล เป็นเรื่องจำเป็นอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ คือ ทุกคนต้องมีชื่อ ทว่าชื่อนั้นจะต้องซ้ำกับใคร อย่างไร ยังมีความสำคัญน้อยกว่านามสกุลซ้ำของใครไม่ได้ นอกจากตระกูลนั้นเขาอนุญาตหรือสืบสายโลหิตกันโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น การสมรส หญิงจำต้องใช้นามสกุลสามี อย่างนี้เป็นต้น ก็เรื่องเล่าเรามีปัญญาความคิด การตั้งชื่อ นามสกุลทั้งที เอาเป็นของเราเองก็ได้ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งชื่อบุตรหลาน ของท่านเอง เพื่อให้เป็นศรีแก่ตัวผู้นั้นเอง และสกุลวงศ์ของตน จึงใคร่ขอแนะนำวิธีการเลือกคำตามลักษณะวันที่ดีต่อไปนี้ทักษาของอักษรตามวันสิทธิการิยะ ผู้ใดเพื่อให้ชื่อมีความหมาย เป็นสิริมงคล ถูกเกณฑ์ตามหลักโหราจารย์ ผู้นั้นพึงยึดหลักเกณฑ์อักษรที่ก่อให้เกิดสวัสดิมงคลนาม ตามทักษาวันทั้งหลายที่ตนเกิดไว้ มีดังนี้1. วันอาทิตย์

อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

2. วันจันทร์

ก ข ค ฆ ง

3. อังคาร

จ ฉ ช ซ ฌ ญ

4. วันพุธ (กลางวัน)

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ฌ

5. วันพฤหัสบดี

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

6. วันศุกร์

ศ ษ ส ห ฬ ฮ

7. วันเสาร์

ด ต ถ ท ธ น

8. วันพุธ (กลางคืน)

ย ร ล วตามเกณฑ์ ทักษาดังกล่าวนี้ อักษรประจำวันทั้งหลาย จึงเป็นเกณฑ์ตายตัว อย่งนี้

1. วันอาทิตย์ หมวดสระ คือ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ

2. วันจันทร์ หมวด ก “ ก ข ค ฆ ง

3. วันอังคาร หมวด จ “ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

4. วันพุธ หมวด ฎ “ ฎ ฏ ฐ ฑ ฬ ณ

5. วันพฤหัสบดี หมวด ป “ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

6. วันศุกร์ เศษวรรค “ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

7. วันเสาร์ หมวด ด “ ด ต ถ ท ธ น

8. วันพุธ (กลางคืน) เศษวรรค “ ย ร ล วหลักการนับวันตามทักษา ให้นับเวียนขวาเสมอ ทั้งชาย หญิง กล่าวคือ คนเกิดวันอาทิตย์ ให้นับตั้งแต่

วันอาทิตย์ไป คือ ใช้วันของตนนั้นว่า บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณีข้อสังเกต วันตามทักษานี้จะไม่เรียงกันอย่างวันในรอบสัปดาห์ที่เรารู้จักกันดีแล้ว เวลานับต้องดูทักษา

จะเห็นได้ว่า ถึงวันพุธ (กลางวัน) แล้วจะนับเสาร์แล้วก็พฤหัสบดี พุธ (กลางคืน) แล้วไปหาศุกร์เป็นวันสุดท้ายอนึ่ง ท่านเกิดวันอะไร วันนั้นก็เป็นบริวารของท่าน ตามแผนภูมิ เพื่อสะดวกแก่การนับใคร่ขอนำมาแสดงไว้อย่างนี้เกิดวัน บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี

1. อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์

2. จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์

3. อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์

4. พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร

5. พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์

6. ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู

7. เสาร์ พฤหัส รู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ

8. ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสหมายเหตุ ราหู หมายถึง คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ซึ่งโหราศาสตร์แยกจากวันพุธ (กลางวัน)

ไว้ต่างหากความหมายทักษาบริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาส ชายหญิง รวมทั้งคนที่เราต้องการให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย

อายุ หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา

เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน

ความรักใคร่ เกรงกลัว

ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า

มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ไดรับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และมีอยู่ในปีปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา

อุสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่มและทิฐิมานะ

มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจจะได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านายและผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน

กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวดังนั้น การตั้งชื่อจึงจำต้องเลือกเอาเฉพาะอักษรที่ดีเป็นสิริมงคล นามแก่ตัวเราเท่านั้น โดยเฉพาะตัวอักษร กาลกิณี ให้เว้นเด็ดขาด ท่านว่าไม่ดีเลย ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันมากก็เฉพาะอักษรที่เป็น เดช ศรี และมนตรี กล่าวคือ ใช้อักษรในหมวดที่ 3 นั้น ปะปนกัน ตั้งเป็นชื่อ และชื่อนั้นก็ควรจะมีความหมายและได้ความ มิใช่เอาอักษรโน้นปนอักษรนี้ แต่พอแปลดูไม่ได้เรื่องราวอะไร ชื่อปัจจุบันนี้ปรากฏว่านิยมใช้ภาษาบาลี สันสกฤตเป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงมีมากกว่า 1 พยางค์เสมอ บางคนชื่อยาวตั้ง 5 พยางค์ก็มี โดยมากมักเป็นสตรีเพื่อความสะดวกของท่านจะตั้งชื่อ ขอบอกกล่าวไว้เลยว่า อักษรหมวดไหนไม่ควรใช้สำหรับผู้เกิดวันอะไร ต่อไปนี้คนเกิดวัน อาทิตย์ ไม่ควรใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ

“ จันทร์ “ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

“ อังคาร “ ก ข ค ฆ ง

“ พุธ (กลางวัน) “ จ ฉ ช ฌ ญ

“ พฤหัสบดี “ ด ต ถ ท ธ น

“ ศุกร์ “ ย ร ล ว

“ เสาร์ “ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

“ พุธ (กลางคืน) “ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มเท่าที่สังเกต ชื่อที่หาคำยากได้แก่ คนเกิดวันจันทร์เท่านั้น เพราะชื่อคนเกิดวันนี้ จะใช้อักษรที่ใช้พยัญชนะล้วน ๆ ไม่มีสารปะปนด้วยเลย เรามักจะเห็นชื่อคนที่เกิด วันจันทร์ ควรตั้งชื่อทำนองนี้สมพร สมพล พชร (อ่านว่า พด – ชะ – ร) แปลว่า เพชร) กมล นพพร นคร กนก กนกวรรณ นภดล วรรณ กมลพรรณ มงคล วรเดช พยงค์ ทศพร ขจร ขจรยศ สงวน สงบ วรกมล พรหม สมมนต์ ฯลฯตามที่ยกตัวอย่างชื่อสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มานี้แสดงว่า พอมีหามาตั้งชื่อได้บ้าง แต่ไม่มากเหมือนผู้เกิดวันอื่น ๆ สำหรับ การันต์ ในชื่อว่า “ณงค์” นั้นก็พอยอมให้ใช้ได้ เพราะถือว่า การันต์ ไม่ใช่จำพวกอักษรที่เป็นสระโดยตรงอนุโลมใช้กันได้สมมุติท่านจะตั้งชื่อใครคนหนึ่ง เช่น คนเกิดวันอังคาร อักษรที่ไม่ควรใช้ เพราะเป็นกาลกิณี ได้แก่ อักษรหมวด ก ได้แก่ ข ค ฆ ง พอทราบอย่างนี้ ก็หาอักษรที่เป็น เดช ศรี มนตรีต่อไปอักษรที่เป็นเดช สำหรับผู้เกิดวันอังคาร ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น เป็นศรี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นมนตรี

ได้แก้ สระทั้งหมด ดังนั้น สมมุติว่าให้ชื่อผู้นั้นว่า “โพธิ์” แยกดูจะได้อย่างนี้ สระโอ สระอิ และการันต์ เป็นมนตรีทั้งหมด พยัญชนะ พ เป็นศรี พยัญชนะ ธ เป็นเดช ดังนั้นชื่อนี้ก็ใช้ได้ เพราะพร้อมด้วยอักษรที่มีทั้งเดช ศรี มนตรี ทั้ง 3 ประการที่คนชอบหาตั้งกันในปัจจุบันนี้ ชื่ออื่น ๆ เมื่อท่านเลือกพอใจแล้ว ก็ขอให้คิดแยกดูตามตัวอย่าง ดังกล่าว แล้วนั้นพอใจแล้ว ก็ขอให้แยกตามตัวอย่างดังกล่าวนั้นเถิด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก