ดูดวง

หมั่นทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อลดกรรมเก่า แล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป

เมษายน 03, 2552

วิธีหาเลขกำลังพระประจำชะตา ดูอัตตะ เลขฐานที่ 1 (วัน)

วิธีหาเลขกำลังพระประจำชะตา


สิทธิการิยะฯ เมื่อท่านตั้งเลข 3 ฐานแล้ว บวกเลขลงไปเป็นช่อง ๆ ที่เป็นแถวที่ 4 นั้นแหละ ที่จะทำให้เรารู้ว่าเลขกำลังพระประจำชะตาจากตัวอย่างที่ 1 มีเลข 6 9 12 15 18 14 10

จากตัวอย่างที่ 2 มีเลข 8 11 14 10 13 16 12

จากตัวอย่างที่ 3 มีเลข 12 15 18 7 10 13
เลขจากแต่ละฐานนั้น หมายถึง คน 3 คน ซึ่งมีเกณฑ์ชะตาไม่เหมือนกันเลย บางคนมีพระประจำชะตาตามากองค์ และมีเลขที่ดีด้วย บุคคลทั้ง 3 จึงมีวาสนาโชคชะตา กำเนิดทรัพย์สิน ความสุข ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ก็เพระเกิดต่างวัน ต่างเดือน และต่างปีกันด้วย เมื่อนำมาลงเลข 3 ฐานแล้ว ได้พระประจำชะตาต่างกันไปกำลังเลขพระประจำวัน มีเลขเฉพาะองค์ ดังนี้

กำลังพระอาทิตย์ ได้แก่เลข 6

กำลังพระจันทร์ “ 15

กำลังพระอังคาร “ 8

กำลังพระพุธ “ 17

กำลังพระพฤหัส “ 19

กำลังพระศุกร์ “ 21

กำลังพระเสาร์ “ 10

กำลังพระราหู “ 12

กำลังพระเกตุ “ 14

กำลังพระจักรพรรดิ “ 14

กำลังพระมหาราช “ 18

กำลังพระเจ้าโสฬสมหามงคล “ 16พระประจำชะตาที่ให้คุณ มี พระคุณ (17) พระศุกร์ (21) พระเกตุ (9) พระเจ้าโสฬส (16) พระจักรพรรดิ(14)และพระมหาราช (18)กำลังพระประจำชาตะดังกล่าวนี้ มีอยู่ในดวงเกิดของบุคคลใด ท่านให้ทำนายว่า บุคคลนั้นมีส่วนดีมากกว่าเสีย ในฐาน 7 ฐาน หากมีพระประจำอยู่เกินครึ่งขึ้นไป นับว่าดีมากพระประจำชะตาที่ให้โทษ มีพระอาทิตย์ (6) พระอังคาร (8) พระเสาร์ (10) พระราหู (12) พระประจำวันดังกล่าวนี้ มิสู้ดี ให้โทษมากกว่าให้คุณ ถ้าเรียงอยู่ใกล้เลข พระให้คุณก็มักจะเบียดเบียนเขา ท่านให้ทำนายไปในทางเลวไว้ก่อนเสมอวิธีนับปีว่าปีนี้ตกพระประจำอะไรเมื่อตั้งเลข 3 ฐานและรวมยอดออกมาเป็นเลขฐานหรือแถวที่ 4 แล้วจึงจะทำนายได้ การนับอายุ ท่านให้นับว่า สมมุติ นาย ก. อายุปัจจุบัน 20 ปี ให้เริ่มนับปีที่ 1 จากเลขรวมยอดตับแรกเป็นต้นไป เมื่อครบ 7 หลักไม่ครบอายุ ท่านให้ย้อนมานับตั้งแต่แรกไปอีก กลับไปกลับมาจนครบอายุ 20 ปี ตกเลขพระประจำชะตาตัวใด ท่านให้เริ่มทำนายจากเลขหลักนั้นเป็นต้นไปเลขประจำที่นั่ง ปาก ใจ ท่านให้ดูว่า ใครผู้ใดมีเลขอะไรตกปลา ใจ ที่นั่ง การหาเลขนี้จากเลขฐานที่ 1 (ฐานวันเกิด) ตัวที่อยู่ในตาราง (คือตัวที่ 4 ) นับจาก “อัตตะ” ไปจะตกที่ “ปิตา” เลขอะไรตกที่นี้ถือว่า ปาก การหาเลขใจให้หาจากเลขฐานที่ 2 (ฐานเดือนเกิด) ตกที่ “พันธุ” ถือว่าเลขเป็นใจส่วนเลขที่นั่ง หาจากฐานที่ 3 (ฐานปีเกิด) ตกที่ “ลาภ” ถือว่าเป็นที่นั่งส่วนหลักการทำนาย พึงอ่านต่อไปดังได้นำมากล่าวไว้ท้ายเรื่องนี้โดยพิสดารแล้ว1. ดูอัตตะ เลขฐานที่ 1 (วัน)ถ้า 1 เป็นอัตตะ ผู้นั้นตระกูลพ่อดีกว่าแม่ เมื่อคลอดมีญาติพี่น้องมาประชุมกันมาก เจรจาดี มีบุญวาสนาเพราะตัวเองถ้า 2 เป็น อัตตะ ผู้นั้นมีญาติพี่น้องอยู่ต่างบ้านต่างเมือง เมื่อน้อยสมณะ ชีพราหมณ์ ผู้เฒ่า ผู้แก่ เอาไปเลี้ยงเป็นลูก ท่านให้ลาภ แต่ว่าอาภัพ ทำคุณแก่ใครไม่ขึ้น ดีแต่ต่อหน้า เจรจาชอบใจสมณะชีพราหมณ์แลถ้า 3 เป็นอัตตะ ผู้นั้นมันมีตำหนิ มีลูกคางซ้าย แต่ความคิดดี ถูกเจ็บเพระคบเพื่อน หมายพึ่งเพื่อนมิได้ มีแต่เขาจะเบียดเบียน มีบุญเพราะตัวเอง ผู้นั้นจะมีคนใช้สอยถึง 5 หรือ 6 คนที่หนึ่ง ใจมานะแลถ้า 4 เป็นอัตตะ ผู้นั้นหน้าผากใหญ่ ผมบาง ทำคุณแก่เขา ๆ ว่าดีแต่ต่อหน้าลับหลังว่าร้าย เมื่อน้อยเลี้ยงยาก ปู่ ย่า ตา ยาย เอาไปเลี้ยงมักเจ็บท้อง มีพี่น้อง 3 คน หรือ 9 คนแลถ้า 5 เป็นอัตตะ ผู้นั้นเจรจาดี มีบุญมาก รู้หลักนักปราชญ์ แต่พูดน้อย มีลูก 3 – 4 คนหรือ 7 คน เจราจากับท่านดี ทำการงานดี ทำราชการดี ชอบใจขุนนางแลถ้า 6 เป็นอัตตะ ผู้นั้นเมื่อคลอดรกพันคอ หรือมิฉะนั้นก็จะตายหรือถูกหมากัด ตกควาย ตำน้ำ อย่างใดอย่างหนึ่ง ใจคอซื่อตรง ถ้าได้หญิงซึ่งเป็นแม่เจ้าแม่นางเอาไปเลี้ยงจะได้ดี และว่าผู้นั้นใจบุญ มักสงสารคนจนและเป็นที่พึ่งแก่ศัตรูทั้งปวง มีตำหนิ เป็นไฝ เป็นปาน เป็นบาดแผลหลายแห่ง ตั้งตัวเอง เป็นคนอาภัพ ถึงจะได้มรดกของบิดามารดาหรือผู้อุปถัมภ์ก็น้อยกว่าคนอื่น ๆ แลถ้า 7 เป็นอัตตะ ผู้นั้นเมื่อน้อยเลี้ยงยาก มีผู้เอาไปเลี้ยง เมื่อน้อยคุณ ครั้นเติบใหญ่ขึ้นตั้งตัวได้ดี มีปัญญา เรียนสิ่งใด ๆ มักเป็นครูเขา ทำราชการดี จะได้เป็นขุนนาง พี่น้องและญาติได้พึ่ง จะปรากฏชื่อเสียงแลดูหินะ
ถ้าเป็น 1 เป็นหินะ ผู้นั้นมิรู้ตกยากเลย

ถ้าเป็น 2 เป็นหินะ ผู้นั้นรักทรัพย์ รักแต่หัวปีทีแรก นานไปมิรักแล

ถ้าเป็น 3 เป็นหินะ ผู้นั้นมั่งมี ทำเป็นเหมือนไม่มี และไม่รักสิ่งของของตนแล

ถ้าเป็น 4 เป็นหินะ ผู้นั้นตื่นทรัพย์แล

ถ้าเป็น 5 เป็นหินะ ผู้นั้นมีทรัพย์มากแล

ถ้าเป็น 6 เป็นหินะ ผู้นั้นรักของทั้งปวงดีนักแล

ถ้าเป็น 7 เป็นหินะ ผู้นั้นฉลาดดีนักแลดูธนัง
ถ้า 1 เป็นธนัง ผู้นั้น มีทรัพย์มากแต่เอาไว้กับตัวมิคงมีผู้เบียดเบียนจำหน่ายจ่ายเสียแล

ถ้า 2 เป็นธนัง ผู้นั้นได้ทรัพย์แต่ทีแรกดี ครั้นได้ทีหลังมักมีตำหนิ และว่าผู้นั้นตระหนี่ทรัพย์แล

ถ้า 3 เป็นธนัง ผู้นั้น เห็นของจะใคร่ซื้อจ่าย ทรัพย์อยู่มิคงและมักมีคนเบียดเบียนแล

ถ้า 4 เป็นธนัง ผู้นั้น มีทรัพย์ไว้กับตนเองมิคง มักมีคนเบียดเบียน ผู้นั้นมักพอใจท้าวพระยาและสมณะชีพราหมณ์แล

ถ้า 5 เป็นธนัง ผู้นั้น เป็นคนมักอยากได้ของเขา ถ้าได้มารักแต่ทีแรก นานไปมิรักจะได้ทรัพย์เพราะขุนนาง แต่ว่ามักมีคนเบียดเบียนแล

ถ้า 6 เป็นธนัง ผู้นั้น มักเก็บหอมรอมริบทรัพย์ไว้ จะไดลาภเพราะขุนนาง และว่ามีคนคอยเบียดเบียนแล

ถ้า 7 เป็นธนัง ผู้นั้น จะมีทรัพย์ ได้ทรัพย์มาจากที่ต่าง ๆ ได้มาจากขุนนาง เจ้าพระยาผู้ใหญ่ แต่เก็บทรัพย์ไว้มิคงแลดูปิตา
ถ้า 1 เป็นปิตา บิดานั้น นั้นรูปร่างดำใหญ่ และว่าโกรธร้าย และพ่อจะตายก่อนแม่แล

ถ้า 2 เป็นปิตา บิดานั้น บิดาขาวสูง มีพี่น้องมาก จะปรากฏชื่อเสียง เมื่อหนุ่มมีทรัพย์มากและแม่ตายก่อนพ่อแล

ถ้า 3 เป็นปิตา บิดานั้น ปากเบา เนื้อดำแดง ผมหยักโศก มีญาติพี่น้องพึ่งไม่ได้ แต่มีบุญ รู้หลักนักปราชญ์ เมื่อหนุ่มมีทรัพย์มาก ภายแก่พอประมาณ

ถ้า 4 เป็นปิตา บิดานั้น ตกที่มรณะ ทายว่า พ่อตายก่อนแม่แล

ถ้า 5 เป็นปิตา บิดานั้น ขาวเหลือง มีปัญญา และมีญาติพี่น้องใจบุญและแม่ตายก่อนพ่อแล

ถ้า 6 เป็นปิตา บิดานั้น ขาว มีข้าหญิงชายมาก เมื่อกลางมีบุญ และพ่อตายก่อนแม่แล

ถ้า 7 เป็นปิตา บิดานั้น ผมหยักโศก หน้ายาวก็ว่า หน้ามนก็ว่า ทำราชการขุนนาง ท้าวพระยาท่านเอ็นดู มักพลันได้ดีแลดูมาตา


ถ้า 1 เป็นมาตา มารดานั้นต่ำ สันทัดคน เจรจารู้หลักนักปราชญ์ รูปงามดี มีทรัพย์ แต่ว่าอาภัพตัวเอง และแม่จะตายก่อนพ่อแล

ถ้า 2 เป็นมาตา มารดานั้นเมื่อสาวมีบุญ ญาติกามีทรัพย์ และพ่อตายก่อนแม่แล

ถ้า 3 เป็นมาตา มารดานั้นดำแดง นมใหญ่ เมื่อสาวมีบุญ เมื่อแก่ลงเข็ญใจ ไร้ญาติกา และแม่ตายก่อนพ่อแล

ถ้า 4 เป็นมาตา มารดานั้นขาว แต่มักเจ็บไข้ แต่ว่ามีบุญ มีญาติและทรัพย์มาก เมื่อตกกลางคนมีทรัพย์พอประมาณแล

ถ้า 5 เป็นมาตา มารดานั้นเนื้อสีทอง รูปร่างงามดี เจรจาอ่อนหวาน มีทรัพย์มาก มีญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงมากนักแล

ถ้า 6 เป็นมาตา มารดานั้นขาวเหลือง มีญาติกามาก มีข้าหญิงมากแล

ถ้า 7 เป็นมาตา มารดานั้นสันทัดคน หน้ามน มีพี่น้องพอประมาณ และว่ามีทรัพย์ต่อภายแก่จะโกรธมากแต่ว่าพลันหายแลดูโภคา


ถ้า 1 เป็นโภคา ผู้นั้นรักทรัพย์แล

ถ้า 2 เป็นโภคา ผู้นั้นรักทรัพย์กับมิรักเท่ากันแล

ถ้า 3 เป็นโภคา ผู้นั้นรักทรัพย์แต่ใจนักเลงแล

ถ้า 4 เป็นโภคา ผู้นั้นรักทรัพย์ แต่ตระหนี่ ใจโลภมักอยากได้สิ่งของผู้อื่นตลอดแล

ถ้า 5 เป็นโภคา ผู้นั้นมีบุญเพราะตัวเอง รักทรัพย์แต่หัวปีทีแรก นานไปมิรักแล

ถ้า 6 เป็นโภคา ผู้นั้นรักข้าวของ แต่มักจะให้พี่น้อง และญาติกาแล

ถ้า 7 เป็นโภคา ผู้นั้นมิรู้จักรักทรัพย์ มักให้ผู้อื่นแลดูมัชฌิมาถ้า 1 เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นไปหาท่าน ดีต่อหน้าแล

ถ้า 2 เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นไปแห่งใด ๆ เจราจาเป็นที่ชอบใจคน และเขาต้อนรักดี เจรจาอ่อนหวานแล

ถ้า 3 เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นไปแห่งใด ๆ มีคนรักมากแล

ถ้า 4 เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นมักเจรจาช้า ๆ พูดน้อย ชอบใจคนทั้งหลายแล

ถ้า 5 เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นเจรจาชอบใจขุนนางและสมณะชีพราหมณ์ เมื่อไปหาท่าน ๆ มักเพ่งดูหน้าแล้วเบือนหน้าหนี ภายหลังจึงเจรจาแล

ถ้า 6 เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นอ่อนหวาน หญิงชอบใจแล

ถ้า 7 เป็นมัชฌิมา ผู้นั้นเจรจาปากกล้า มิชอบใจหญิง ชอบแต่เป็นทหารดีแล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก