ดูดวง

หมั่นทำความดี หมั่นสร้างบุญกุศลเพื่อลดกรรมเก่า แล้วชีวิตจะดียิ่งขึ้นไป

เมษายน 03, 2552

ปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้าน

ปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านสิทธิการิยะ ผู้ใดจะสร้างบ้านใหอยู่เย็นเป็นสุขสำราญ ให้เป็นมงคล ท่านให้ปลูกต้นไม้ไว้ จึงอยู่เป็นสุขสำราญดีทิศบูรพา ท่านให้ปลูกไม้ไผ่และต้นกุ่มต้นมะพร้าว ไข้ร้ายมิพบพาน อยู่เป็นสุขแล

ทิศอาคเนย์ ให้ปลูกต้นสารภีและต้นยอ กันจัญไร

ทิศทักษิณ ท่านให้ปลูกต้นมะม่วงและต้นมะพลับ

ทิศหรดี ให้ปลูกพิกุล ขนุน ราชพฤกษ์ และสะเดา กันโทษ

ทิศปัจจิม ปลูกต้นมะขามและมะยม กันถ้อยความและผีพลาย

ทิศพายัพ ปลูกต้นมะกรูด

ทิศอุดร ปลูกตนพุทรา และหัวว่าน กันอาคมและมนต์คุณ

ทิศอีสาน ปลูกตนทุเรียน และขุดบ่อคงไว้ถ้าผู้ใดทำได้ดังนี้ คนจะเกรงขาม ทรัพย์สินจะมาตาม อยู่เป็นสุขสำราญแลต้นไม้ท่านห้ามมิให้นำมาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้าน ได้แก่1. ต้นโพธิ์ เพราะเป็นต้นไม้ประจำวัดวาอารามเท่านั้น

2. ต้นไทร เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่เกินไป

3. ต้นตะเคียน เพราะเป็นต้นไม้มีผีนางไม้สิงสู่

4. ต้นยาง เพราะเป็นต้นไม้โบราณนิยมเอามาทำหีบศพ

5. ต้นดอกทอง เพราะเป็นลาง จะทำให้คนภายในบ้านผิดประเวณีกันเองทั้งนี้ ท่านให้พิจารณาดูด้วยว่า ต้นไม้ ดอกไม้ใด มีชื่อเรียกไม่เป็นมงคล ก็ห้ามนำมาปลูกภายในบริเวณบ้าน เช่น ต้นโศก ต้นระกำ ต้นหวาย กอไผ่ลวก เป็นต้น

เกณฑ์พิรุณศาสตร์

พิรุณศาสตร์ หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะว่าด้วยเรื่องฝนตก ว่าปีนี้ฝนจะตกมากหรือน้อยเพียงไร เกจิอาจารย์ท่านวางมาตรฐานไว้อย่างนี้วิธีคิด ให้ตั้งจุลศักราช (จ.ศ.) ปีนั้นลงเอา 4 ลบ เอา 7 หาร เศษเทพเจ้าเป็นอธิบดี ภ.300 ห่า อ-ส 4 ห่า จ –ช 5 ห่า อ- ต 6 ห่า เอาจำนวนน้ำฝนตั้งลง เอาส่วนจัการวาล 4 หิมพานต์ 3 มหาสมุทร 2 มนุษย์โลก 1 บวกกันเป็น 1 มาหารเลขลัพธ์ ตั้ง 3 ฐาน เอา 4-3-2-1 คูณ ตามฐาน ก็จะรู้ว่าฝนจะตกในจักรวาลเท่านั้นห่า ในหิมพานต์ เท่านั้นห่า ในมหาสมุทรเท่านั้นห่า ในมนุษย์โลกเท่านั้นห่าเกณฑ์น้ำมาก – น้อยสิทธิการิยะ ถ้าจะดูน้ำ ให้ตั้งเกณฑ์ 84 ลง เอาจุลศักราชปีจะทำนั้นมาหารเศษ เป็นเกณฑ์ลง เอาอายุปีจะทำนั้นมาคูณ จึงเอา 16 หารถ้าเศษ ดังนี้ 1-2-3-4-5 น้ำน้อยแล

“ 6-7-8-9-10 น้ำปานกลาง

“ 11-12-13-14-15-16 น้ำมากแลเกณฑ์ธาราธิคุณธาราธิคุณ หมายถึง ประโยชน์จะได้จากฝนตก ว่าโลกจะมีน้ำมาก หรือน้อยเพียงไรวิธีคิด ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลงเอา 12 หาร เศษนับตั้งแต่พฤษภไปเท่าเศษ กาไว้ ถ้าตก

ปฐวี ทายว่า น้ำพองาม

เตโช “ น้ำน้อย อากาศร้อน

วาโย “ น้ำน้อย พายุจัด

อาโป “ น้ำมาก เกิดน้ำท่วม

เกณฑ์ธัญญาหารธัญญาหาร หมายถึง พืชพันธุ์ ข้าวปลาในโลกจะอุดมสมบูรณ์งอกงามดี หรือแห้งแล้งเสียหายอย่างไรวิธีคิด ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลงเอา 12 บวก เอา 7 หาร ถ้าเศษ 1 ชื่อว่า ปาปะ ข้าวกล้าในไร่นา จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้น เพราะกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายเป็นอันมากแลเศษ 6 ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขเศษ 2 เศษ 4 ชื่อ มัชฌิมา ข้าวกล้าในไร่นาจะได้ครึ่งเสียครึ่ง โภชนาหารเป็นมัธยม ประชาชนทั้งหลาย จะคลายทุกข์ ได้สุขปานกลางแลเศษ 3 เศษ 5 ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแลนาคให้น้ำสิทธิการิยะ เกจิอาจารย์ ท่านพรรณนาไว้ ในปีหนึ่ง ๆ นั้น นาคให้น้ำไม่เท่ากัน ถ้าปีใดมีนาคให้น้ำเท่าไร เกณฑ์น้ำมากน้อย จะปรากฏดังนี้ปีชวด นาคให้น้ำ 3 ตัว ทายว่า ฝนแรกน้อย กลางงาม ปลายงามแล

ปีฉลู นาคให้น้ำ 6 ตัว ทายว่า ฝนต้น กลางปี เสมอกันแล

ปีขาล นาคให้น้ำ 7 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีงาม กลาง ปีน้อย ปลายปีมากแล

ปีเถาะ นาคให้น้ำ 2 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม และปลายปีอุดมดีแล

ปีมะโรง นาคให้น้ำ 3 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีมาก กลางปีงาม แต่ปลายปีน้อยแล

ปีมะเส็ง นาคให้น้ำ 5 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีมาก กลางปีงาม แต่ปลายปีน้อยแล

ปีมะเมีย นาคให้น้ำ 4 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีงาม และปลายปีก็งามแล

ปีมะแม นาคให้น้ำ 2 ตัว ทายว่า ฝนต้น กลาง ปลายปีเสมอกันแล

ปีวอก นาคให้น้ำ 3 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล

ปีระกา นาคให้น้ำ 3 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล

ปีจอ นาคให้น้ำ 6 ตัว ทายว่าฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล

ปีกุน นาคให้น้ำ 5 ตัว ทายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีน้อย แต่ปลายปีมากแล

ฤกษ์ปัญจมหาเศรษฐี

สิทธิการิยะ เมื่อท่านหาฤกษ์ยามตามวันอย่างอื่นมาแล้ว ถ้าประสงค์จะหาฤกษ์นั้น ๆ ว่าเป็นฤกษ์เศรษฐีอะไรบรรดาเศรษฐีทั้ง 5 ท่าน พึงกำหนดวันขึ้นแรมไม่ว่าเดือนใด ดังต่อไปนี้เถิด1. ฤกษ์นันทมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 1-6-11 ค่ำ หรือ

แรม 1-6-11 ค่ำ เป็นวัน ศุกร์ ของทุก ๆ เดือน2. ฤกษ์ภัทรมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 2-7-12 ค่ำ หรือ

แรม 2-7-12 ค่ำ เป็นวัน พุธ ของทุก ๆ เดือน3. ฤกษ์ชัยมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 3-8-13 ค่ำ หรือ

แรม 3-8-13 ค่ำ เป็นวัน อังคาร ของทุก ๆ เดือน4. ฤกษ์มิตรมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 4-9-14 ค่ำ หรือ

แรม 4-9-14 ค่ำ เป็นวัน เสาร์ ของทุก ๆ เดือน5. ฤกษ์ปุรณมหาเศรษฐี ตรงกับ

ขึ้น 5-10-15 ค่ำ หรือ

แรม 5-10-15 ค่ำ เป็นวัน พฤหัสบดี ของทุก ๆ เดือน
วันลอย ฟู จมสิทธิการิยะ ถ้าจะทำการมงคลหรือเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ ท่านให้เลือกวัยลอยและฟูถ้าจะเดินทางไปทำมาค้าขาย ไม่ว่าทางบกทางน้ำหรือติดต่อธุรกิจใด ๆ (ท่านให้เลือกวันลอยเท่านั้น สำหรับวันจมนั้น ท่านมิให้เลือกถือเอาเลย เพราะมิดีแล (วัน หมายถึง วันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์เท่านั้น)วันลอยเดือน 5 วัน 1 (อาทิตย์) เป็นวันลอย

เดือน 6 “ 2 (จันทร์) “

เดือน 7 “ 3 (อังคาร) “

เดือน 8 “ 4 (พุธ) “

เดือน 9 “ 5 (พฤหัสบดี) “

เดือน 10 “ 6 (ศุกร์) “

เดือน 11 “ 7 (เสาร์) “

เดือน 12 “ 1 - “

เดือน 1 “ 2 - “

เดือน 2 “ 3 - “

เดือน 3 “ 4 - “

เดือน 4 “ 5 - “วันฟูเดือน 5 วัน 3 (อังคาร) เป็นวันฟู

เดือน 6 “ 4 (พุธ) “

เดือน 7 “ 5 (พฤหัสบดี) “

เดือน 8 “ 6 (ศุกร์) “

เดือน 9 “ 7 (เสาร์) “

เดือน 10 “ 1 (อาทิตย์) “

เดือน 11 “ 2 (จันทร์) “

เดือน 12 “ 3 - “

เดือน 1 “ 4 - “

เดือน 2 “ 5 - “

เดือน 3 “ 6 - “

เดือน 4 “ 7 - “วันจมเดือน 5 วัน 5 (พฤหัสบดี) เป็นวันจม

เดือน 6 “ 6 (ศุกร์) “

เดือน 7 “ 7 (เสาร์) “

เดือน 8 “ 1 (อาทิตย์) “

เดือน 9 “ 2 (จันทร์) “

เดือน 10 “ 3 (อังคาร) “

เดือน 11 “ 4 (พุธ) “

เดือน 12 “ 5 - “

เดือน 1 “ 6 - “

เดือน 2 “ 7 - “

เดือน 3 “ 1 - “

เดือน 4 “ 2 - “

สมพงศ์มหาสมบัติ

สิทธิการิยะ เกจิอาจารย์ท่านว่าไว้ว่า ผู้ใดอยากจะรู้ว่าคู่ครองตนกับตนจะตกอยู่ในสมบัติอะไร ผู้นั้นพึงกำหนดรู้ตามสมพงศ์ต่อไปนี้เถิดท่านผู้เกิดปีชวด (หนู) (ธาตุน้ำ)
ถ้าเนื้อคู่เกิดปี ชวด ท่านว่าตก สมบัติคนโหด

“ ฉลู “ สมบัติพ่อค้าเป็ด

“ ขาด “ สมบัติพ่อค้าถ่าน

“ เถาะ “ สมบัติเศรษฐี

“ มะโรง “ สมบัติเรือจ้าง

“ มะเส็ง “ สมบัติพ่อค้าหาปลา

“ มะเมีย “ สมบัติเศรษฐี

“ มะแม “ สมบัติพ่อค้ายา

“ วอก “ สมบัตินายทวาร

“ ระกา “ สมบัติหัวหมื่น

“ จอ “ สมบัติพระยา

“ กุน “ สมบัติเทวดา

ท่านที่เกิดปีฉลู (วัว) (ธาตุดิน)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี ฉลู ท่านว่าตก สมบัติเจ้าสำเภา

“ ชวด “ สมบัติตลาด

“ ขาด “ สมบัติเศรษฐี

“ เถาะ “ สมบัติขุนคลัง

“ มะโรง “ สมบัติลูกขุน

“ มะเส็ง “ สมบัตินายเมือง

“ มะเมีย “ สมบัติเศรษฐี

“ มะแม “ สมบัติคนโหด

“ วอก “ สมบัติเรือจ้าง

“ ระกา “ สมบัติพระอินทร์

“ จอ “ สมบัติพระอินทร์

“ กุน “ สมบัติคนเลี้ยงม้าท่านที่เกิดปีขาด (เสือ) (ธาตุไม้)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี ขาด ท่านว่าตก สมบัติเข็ญใจ

“ ชวด “ สมบัติพ่อค้าปลา

“ ฉลู “ สมบัติเศรษฐี

“ เถาะ “ สมบัติพ่อค้า

“ มะโรง “ สมบัติเจ้าสำเภา

“ มะเส็ง “ สมบัติขุนคลัง

“ มะเมีย “ สมบัติพ่อค้า

“ มะแม “ สมบัติเทวดา

“ วอก “ สมบัติพ่อค้าทอง

“ ระกา “ สมบัติเทวดา

“ จอ “ สมบัติพ่อค้า

“ กุน “ สมบัติเทวดาท่านที่เกิดปีเถาะ (กระต่าย) (ธาตุไม้)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี เถาะ ท่านว่าตก สมบัติแม่ค้า

“ ชวด “ สมบัติเศรษฐี

“ ฉลู “ สมบัติขุนคลัง

“ ขาด “ สมบัติพ่อค้า

“ มะโรง “ สมบัติขุนคลัง

“ มะเส็ง “ สมบัติเทวดา

“ มะเมีย “ สมบัติเศรษฐี

“ มะแม “ สมบัติคนโหด

“ วอก “ สมบัติเจ้าพระยา

“ ระกา “ สมบัติราชกุมาร

“ จอ “ สมบัติช่างเรือนหลวง

“ กุน “ สมบัติลูกค้าท่านที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) (ธาตุทอง)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี มะโรง ท่านว่าตก สมบัติเทวดา

“ ชวด “ สมบัติค้าเรือ

“ ฉลู “ สมบัติขุนหลัง

“ ขาล “ สมบัติสำเภา

“ เถาะ “ สมบัติขุนคลัง

“ มะเส็ง “ สมบัติอสูร

“ มะเมีย “ สมบัติเทวดา

“ มะแม “ สมบัติมนตรี

“ วอก “ สมบัติยักษ์

“ ระกา “ สมบัติพระอินทร์

“ จอ “ สมบัติคนโหด

“ กุน “ สมบัติพระไพศรพณ์ท่านที่เกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก) (ธาตุไฟ)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี มะเส็ง ท่านว่าตก สมบัติเลี้ยงช้าง

“ ชวด “ สมบัติค้าปลา

“ ฉลู “ สมบัติพระอินทร์

“ ขาล “ สมบัติขุนคลัง

“ เถาะ “ สมบัติพรานเนื้อ

“ มะโรง “ สมบัติมนตรี

“ มะเมีย “ สมบัติเลี้ยงม้า

“ มะแม “ สมบัติขุนคลัง

“ วอก “ สมบัติพระยา

“ ระกา “ สมบัติเทวดา

“ จอ “ สมบัติพระอินทร์

“ กุน “ สมบัติเศรษฐีท่านที่เกิดปีมะเมีย (ม้า) (ธาตุไฟ)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี มะเมีย ท่านว่าตก สมบัติเข็ญใจี

“ ชวด “ สมบัติค้าปลา

“ ฉลู “ สมบัติเศรษฐี

“ ขาล “ สมบัติเทวดา

“ เถาะ “ สมบัติค้าวัว

“ มะโรง “ สมบัติหัวเมือง

“ มะเส็ง “ สมบัติขุนคลัง

“ มะแม “ สมบัติลูกค้า

“ วอก “ สมบัติหัวหมื่น

“ ระกา “ สมบัติพระยา

“ จอ “ สมบัติคนโหด

“ กุน “ สมบัติราชครู (ดี)ท่านที่เกิดปีมะแม (แพะ) (ธาตุทอง)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี มะแม ท่านว่าตก สมบัติเข็ญใจ

“ ชวด “ สมบัติค้าปลา

“ ฉลู “ สมบัติเศรษฐี

“ ขาล “ สมบัติช่างทอง

“ เถาะ “ สมบัติคนโหด

“ มะโรง “ สมบัติเจ้าสำเภา

“ มะเส็ง “ สมบัติขุนช้าง

“ มะเมีย “ สมบัติเจ้าเรือ

“ วอก “ สมบัติเศรษฐี

“ ระกา “ สมบัติขุนคลัง

“ จอ “ สมบัติเลี้ยงวัว

“ กุน “ สมบัติขุนช้างท่านที่เกิดปีวอก (ลิง) (ธาตุเหล็ก)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี วอก ท่านว่าตก สมบัติหัวสิบ

“ ชวด “ สมบัตินายประตู

“ ฉลู “ สมบัติเรือจ้าง

“ ขาล “ สมบัติค้าทอง

“ เถาะ “ สมบัติพระยา

“ มะโรง “ สมบัติยักษ์

“ มะเส็ง “ สมบัติเทวดา

“ มะแม “ สมบัตินักเรียน

“ วอก “ สมบัติเทวดา

“ ระกา “ สมบัติเศรษฐี

“ จอ “ สมบัติหมอช้าง

“ กุน “ สมบัติพระอินทร์ท่านที่เกิดปีระกา (ไก่) (ธาตุเหล็ก)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี ระกา ท่านว่าตก สมบัติเข็ญใจ

“ ชวด “ สมบัติค้าวัว

“ ฉลู “ สมบัติหัวพัน

“ ขาล “ สมบัติลูกขุน

“ เถาะ “ สมบัติเศรษฐี

“ มะโรง “ สมบัติขุนคลัง

“ มะเส็ง “ สมบัติเศรษฐี

“ มะเมีย “ สมบัติขุนช้าง

“ มะแม “ สมบัติค้าปลา

“ วอก “ สมบัติเศรษฐี

“ จอ “ สมบัติพระอินทร์

“ กุน “ สมบัติคนโหดท่านที่เกิดปีจอ (สุนัข) (ธาตุดิน)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี จอ ท่านว่าตก สมบัติคนโหด

“ ชวด “ สมบัติหัวหมื่น, พัน

“ ฉลู “ สมบัติพระอินทร์

“ ขาล “ สมบัตินายประตู

“ เถาะ “ สมบัติช่างเรือ

“ มะโรง “ สมบัติคนโหด

“ มะเส็ง “ สมบัติอุปราช

“ มะเมีย “ สมบัติขุนคลัง

“ มะแม “ สมบัติพ่อค้าวัว

“ วอก “ สมบัติหมอช้าง

“ ระกา “ สมบัติพระยา

“ กุน “ สมบัติเศรษฐีท่านที่เกิดปีกุน (สุกร) (ธาตุน้ำ)


ถ้าเนื้อคู่เกิดปี กุน ท่านว่าตก สมบัติค้าผ้า

“ ชวด “ สมบัติหัวเมือง

“ ฉลู “ สมบัติเลี้ยงม้า

“ ขาล “ สมบัติเทวดา

“ เถาะ “ สมบัติคนโหด

“ มะโรง “ สมบัติไพศรพณ์

“ มะเส็ง “ สมบัติทำนา

“ มะเมีย “ สมบัติขุนนาง

“ มะแม “ สมบัติขายนา

“ วอก “ สมบัติขุนนาง

“ ระกา “ สมบัติเศรษฐี

“ จอ “ สมบัติมัชฌิมาหมายเหตุ สมพงศ์มหาสมบัติดังกล่าวนี้ เป็นการช่วยทำนายให้เข้าใจถึงความเป็นอยู่มั่งคั่งของคู่แต่งงนั้น ๆ ด้วยจึงสมควรไล่เลี้ยงดู เมื่อมีคนมาหาเพื่อให้ท่านทำนายทายทักเขา

มิตร – ศัตรู

สมพงศ์เดือนเป็นมิตร – ศัตรูเดือน 4 เดือน 11 เป็นศัตรูกัน

เดือน 7 เดือน 2 “

เดือน 1 เดือน 4 “

เดือน 5 เดือน 7 “

เดือน 10 เดือน 9 “

เดือน 8 เดือน 3 “

เดือน 11 เดือน 2 เป็นมิตรกัน

เดือน 12 เดือน 6 “นอกจากนี้ อาจสลับเดือนที่เป็นศัตรูออกจากกัน ท่านถือว่าปานกลางตำราหนึ่ง ท่านกล่าวไว้สำหรับเดือนที่เป็นมิตรกัน หรือศัตรูกัน โดยท่านให้เลือกเอาเดือนที่ ชาย –หญิง

เข้าเกณฑ์ดีต่อดีเข้าเป็นคู่มิตรกัน โปรดสังเกตลักษณะเดือนต่อไปนี้คนเกิดเดือน 5 เป็นชายจะมีปัญญาจะได้เป็นใหญ่

เป็นหญิงจะมีทรัพย์เงินทองมากคนเกิดเดือน 6 เป็นชายจะมีอำนาจวาสนา

เป็นหญิงจะมีวาสนาได้เป็นคุณนายคนเกิดเดือน 7 เป็นชายจะมีทรัพย์มาก

เป็นหญิงจะมีผู้อุปถัมภ์คนเกิดเดือน 8 เป็นชาย อาภัพ สาบายเมื่อชรา

เป็นหญิงอับวาสนา อาภัพคู่ครองคนเกิดเดือน 9 เป็นชายมีทรัพย์มาก

เป็นหญิงมีความสุขคนเกิดเดือน 10 เป็นชายจะมียศศักดิ์

เป็นหญิงมักอับวาสนาคนเกิดเดือน 11 เป็นชายมักอาภัพอับโชค

เป็นหญิงมักมีสามีตกยากคนเกิดเดือน 12 เป็นชายมีสติปัญญามาก

เป็นหญิงมีความสุขมากคนเกิดเดือน 1 เป็นชายมีวาสนา

เป็นหญิงใจบุญใจกุศลคนเกิดเดือน 2 เป็นชายอาภัพที่อยู่

เป็นหญิงค้าขายดีคนเกิดเดือน 4 เป็นชายใจบุญใจกุศล

เป็นหญิงมีทรัพย์มากวันเป็นมิตร ศัตรูกัน

วันเป็นมิตรกันสิทธิการิยะฯ เกจิอาจารย์ท่านผูกกลอนสอนสืบต่อกันมาว่าอย่างไร

อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู

จันทร์โฉมตรู พุธนงเยาว์

ศุกร์ปากหวาน อังคารรับเอา

ราหูกับเสาร์ เป็นมิตรแก่กันฯตามกลอนดังกล่าวนี้ ถอดความได้เป็นอย่างดีวันอาทิตย์ เป็นมิตรกับ วันพฤหัสบดี

วันจันทร์ “ วันพุธ

วันอังคาร “ วันศุกร์

วันเสาร์ “ วันพุธ (กลางคืน)วันเป็นศัตรูกันวันอังคาร เป็นศัตรูกับ วันอาทิตย์

วันพุธ “ วันศุกร์

วันพฤหัสบดี “ วันจันทร์

วันศุกร์ “ วันเสาร์

มงคลตัดผมตัดเล็บ

ปกิณกมงคลสิทธิการิยะ ถ้าต้องการสิริมงคล ชาย – หญิง พึงเลือกวันนุ่งผ้า ตัดผ้าใหม่ สระหัว ตัดเล็บ ตัดผม ทาน้ำมัน ดังนี้เถิดนุ่งผ้าใหม่นุ่งผ้าวัน อาทิตย์ ชนะศัตรู

“ จันทร์ ท่านรักมาก

“ อังคาร มีทุกข์มาก

“ พุธ มีสุขมาก

“ พฤหัสบดี เป็นสวัสดีมาก

“ ศุกร์ มีทรัพย์มาก

“ เสาร์ จะโศกเศร้าเกิดโรครำคาญแลสระหัวใหม่สระผมวัน อาทิตย์ อายุยืน

“ จันทร์ มีลาภ

“ อังคาร ชนะศัตรู

“ พุธ จะเป็นความ

“ พฤหัสบดี เทวดารักษา

“ ศุกร์ อยู่เย็นเป็นสุข

“ เสาร์ สรรพประสิทธิ์ แลตัดผมใหม่ตัดผมวัน อาทิตย์ อายุยืน

“ จันทร์ จะมีลาภ

“ อังคาร ศัตรูจะทำร้าย ใส่โทษ

“ พุธ จะเกิดทะเลาะวิวาท

“ พฤหัสบดี เทวดารักษา

“ ศุกร์ จะมีลาภ

“ เสาร์ สรรพประสิทธิ์ แลตัดเล็บตัดเล็บ อาทิตย์ มีศัตรู

“ จันทร์ มีลาภ

“ อังคาร ทรัพย์หาย

“ พุธ เจริญสวัสดี

“ พฤหัสบดี มีทุกข์

“ ศุกร์ มีโภคทรัพย์

“ เสาร์ เจ็บป่วยทาน้ำมันทาน้ำมัน อาทิตย์ จะเสียโฉม

“ จันทร์ เจริญรูปงาม

“ อังคาร พลัดพรากจากที่อยู่

“ พุธ มีสิริสวัสดี

“ พฤหัสบดี จะมีโชค

“ ศุกร์ จะเสียทรัพย์

“ เสาร์ สรรประสิทธิ แล

ตำราปลูกเรือนใหม่

ตำราปลูกเรือนใหม่สิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน ท่านให้หา ปี เดือน วัน ที่เป็นสิริมงคลดังต่อไปนี้ จะดีแลปลูกเรือนตามปีถ้าปลูกเรือนในปีชวด ให้เอาไม้ราชพฤกษ์ปักเสามุมแรกนั้น จึงยกเสาเกิด ดีนักแล

ถ้าปลูกเรือนในปี ฉลู เอากล้วยและผ้าขาวพันปลายเสา จึงเอาไม้มะตูมปักต้นเสา 3 กิ่งจึงยกเสาเกิด

ถ้าปลูกเรือนในปี ขาด เอาข้าว 3 กระทง น้ำ 3 ขัน รดต้นเสาแล้วจึงยกขึ้นจึงจะดีแล

ถ้าปลูกเรือนในปี เถาะ เอาใบตะเคียน ใบเฉียง พร้าหอมและกล้วยต้นหนึ่งห่อปลายเสา แล้วจึงจกเถิด

ถ้าปลูกเรือนในปี มะโรง เอาใบมะกรูดและกำยานพันปลายเสา แล้วจึงยกเถิด ดีนักแล

ถ้าปลูกเรือนในปี มะเส็ง เอาใบทอง 2 กิ่ง ผูกปลายเสา แล้วจึงเอาข้าว 3 กระทง ธูปเทียนบูชา แล้วจึงยก ดีนักแล

ถ้าปลูกเรือนในปี มะเมีย เอาใบขี้เหล็กมากวาดแต่ปลายเสาลงมา ถึงต้นเสา 3 ที แล้วเอาน้ำรดปลายเสา ครั้นไก่ขันแล้วจึงยก ดีนักแล

ถ้าปลูกเรือนในปี มะแม เอาใบเงิน 3 ใบ ใบหมากผู้ 3 ใบ ใบหมากเมีย 3 ใบ กล้วยอ้อยใส่ในหลุม แล้วจึงยกเถิด

ถ้าปลูกเรือนในปี วอก หรือปีระกา เอาเทียน 3 เล่ม เอาไปผูกข้างเสาหัวนอน แล้วจึงยกเสาเถิด

ถ้าปลูกเรือนในปี จอ หรือปีกุน เอาข้าวตอก 1 และใบบัวบก 1 รองต้นเสา แล้วจึงยกเถิด ประเสริฐนักแลลักษณะเสาเรือนสิทธิการิยะ เกจิอาจารย์ท่านพรรณนาไว้ ให้ดูเสาเรือน ดังนี้

ถ้าเสามี ตา 1 ตา ชื่อ ทศลักษณ์ ดีนักแล

ถ้าเสามี ตา 2 ตา ชื่อ ทุกขลักษณ์ ชั่วนักแล

ถ้าเสามี ตา 3 ตา ชื่อ สิงหลักษณ์ มีกำลังชนะแก่ศัตรู

ถ้าเสามี ตา 4 ตา ชื่อ สวาณะลักษณ์ ไม่ดีจะเจ็บไข้จากเรือนแล

ถ้าเสามี ตา 5 ตา ชื่อ พนัสบดี จะเกิดสวัสดิมงคล มีลาภมากแล

ถ้าเสามี ตา 6 ตา ชื่อ คนลักษณ์ จะเกิดถ้อยความ จะจากของที่รักแล

ถ้าเสามี ตา 7 ตา ชื่อ คนทศลักษณ์ ดีจะมีสวัสดิมงคล ชนะแก่ศัตรูแล

ถ้าเสามี ตา 8 ตา ชื่อ กาละลักษณ์ ไม่ดีจะตายแล

อนึ่ง ถ้ามีตามากกว่า 8 ตา ท่านมิให้เอามาทำเป็นเสาบ้าน เสาเรือน มิดีแลปลูกเรือนตามเดือนสิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน ท่านให้ปลูกในเดือน ซึ่งให้เกณฑ์ดี เว้นเกณฑ์ร้ายเสีย ดังนี้

ปลูกเรือนเดือน 5 ตกโจรฆ่าพราหมณ์ มิดี

“ 6 ตกพระเจ้าเสด็จอุบัติเหตุ ทำการดีทุกวันแล

“ 7 ตกพระนารายณ์ปราบยักษ์ อย่าทำมิดี

“ 8 ราพสูรต้องโมกขศักดิ์พระราม ทำการมิดี

“ 9 ตกพระจันทกุมารเกิด ทำการดีทุกอย่าง

“ 10 ตกได้เมื่ออภิเษกพระอินทร์ อย่าทำการมิดี

“ 11 ตกได้เมื่อพระรามข้ามทะเล มิดี

“ 12 ตกได้เมื่อพระยาจักรพรรดิเกิด ทำการดีทุกอย่าง

“ 1 ตกได้เมื่อพระสมุทรโฆสถูกวิทยาธรฉกพระขรรค์ไป ห้ามทำการมงคล

“ 2 ตกได้เมื่อพระรามเกิด ทำการดีแล

“ 3 ตกได้เมื่อพระรามกลืนยาพิษ มิดี

“ 4 ตกได้ เมื่อพระสมุทรโฆส ได้นางพินทุมดี ทำการมงคลดีแลปลูกสถานที่ตามเดือนสิทธิการิยะ ถ้าจะปลูกเรือน กุฎี วิหาร ศาลา ปราสาท จวน ทับ โรงวัว ควาย โรง ช้าง – ม้า ยุ้งข้าว ครัวไฟ และโรงน้ำกิน ให้ดูฤกษ์เดือนที่ดีและงดเว้นสิ่งที่ไม่ดี ดังนี้ปลูกเรือนในเดือน 5 ทุกข์เท่าฟ้าจะมาถึงตน

เดือนนั้นไม่เป็นผล จะเกิดพยาธิเบียนบีทา

ปลูกเรือนในเดือน 6 จะอิ่มอกต่างภาษา

สิ่งของอันนานา พูนมากมาอยู่เนืองนอง

ปลูกเรือนในเดือน 7 เสียบำเหน็จและสิ่งของ

สารพัดอันตนครอง จะเกิดความและไฟไหม้

ปลูกเรือนในเดือน 8 ให้ร้อนแรกทุรนใจ

สิ่งสินเท่าใดใด อาจทำได้แต่มิคง

ปลูกเรือนในเดือน 9 ยืนจนเฒ่าอยู่มั่นคง

สิ่งสินอันจำนง เกิดสวัสดิพูนมา

ปลูกเรือนในเดือน 10 จะฉิบหายต้องขื่อคา

ทั้งพยาธิจะบีฑา อันตรายจะปะปน

ปลูกเรือนในเดือน 11 อันความเท็จจะถึงตน

เดือนนั้นบ่เป็นผล จะเกิดทุกข์อันตราย

ปลูกเรือนในเดือน 12 ทั้งเงินทองมากเหลือหลาย

ช้างม้าและวัวควาย มีทั้งทาสและทาสี

ปลูกเรือนในเดือน 1 ย่อมจะได้เป็นเศรษฐี

สิ่งสินจะพูนมี เพราะในเดือนนี้เป็นผล

ปลูกเรือนในเดือน 2 เมื่อดิถีก็ชอบกล

บังเกิดลาภสถาผล อาจจะกันทั้งศัตรู

ปลูกเรือนในเดือน 3 ภัยติดตามดูอดสู

พี่น้องเป็นศัตรู มักจะเกิดภยันตราย

ปลูกเรือนในเดือน 4 เพื่อนมากมีสุขสบาย

ทุกข์โศกบรรเทาหาย จะเกิดทรัพย์นับเนืองมา ฯปลูกเรือนตามวันสิทธิการิยะ เมื่อหา ปี เดือน อุดมดีแล้ว ให้เลือกปลูกตามลักษณะวัน อันเป็นมงคลต่อไปนี้เถิด

ปลูกเรือนวัน อาทิตย์ จะเกิดทุกข์อุบาทว์

“ จันทร์ ทำแล้ว 2 เดือน จะได้ผ้าผ่อนและของขาวเหลือ

“ อังคาร ทำแล้ว 3 วันและเกิดเจ็บไข้ และไฟจะไหม้เรือน

“ พุธ จะได้ลาภผ้าผ่อนอันดี

“ พฤหัสบดี จะเกิดสุขสำราญ ทำแล้ว 5 เดือนจะได้ลาภมาก

“ ศุกร์ ความทุกข์และสุขก้ำกึ่งกัน ทำแล้ว 3 เดือน จะได้ลาภเล็กน้อย

“ เสาร์ จะเกิดพยาธิ เลือดจะตกยางจะออก ทำเสร็จได้ 4 เดือน จะลำบากอย่าทำมิดีแลพาดบันไดขึ้นเรือนใหม่สิทธิการิยะ ถ้าจะได้พาดบันไดขึ้นเรือนใหม่ ท่านให้พาดตามทิศกำหนดนี้

ขึ้นทิศบูรพา เอาเงินทองขึ้นก่อนจะมีลาภ

ถ้าขึ้นทิศอุดร ให้ขนของขึ้นก่อน จะมีความสุขมาก

ถ้าขึ้นทิศอีสาน ให้เอานมวัวและของขาวขึ้นก่อนจะมีลาภ

อีนัยหนึ่ง ท่านรจนาว่าไว้ ให้เอาเหล็กและหญ้าแพรกและงาขึ้นดีนัก

ถ้ามีทุกข์และอุปสรรคใด ๆ ก็ดีจะหายสิ้นแลขึ้นบ้านใหม่สิทธิการิยะ ถ้าแรกขึ้นเรือนใหม่ ท่านให้ขึ้นในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ดีนัก และให้เป็นไปและเว้นตามทิศ ดังนี้ขึ้นบูรพา จะเป็นความ

ขึ้นทิศอาคเนย์ จะตายเร็ว

ขึ้นทิศ ทักษิณ จะเสียของ

ขึ้นทิศ ปัศจิม จะเจ็บไข้

ขึ้นทิศ หรดี ขุนนางท้าวพระยาจะให้ลาภ

ขึ้นทิศ พายัพ จะสุขเกษมเย็นใจ จะมีโชค

ขึ้นทิศ อุดร จะมีลูกมากรักลูกมาก

ขึ้นทิศ อีสาน จะมีข้าวของมากนักแล

วันลอย ฟู จม

วันลอย ฟู จมสิทธิการิยะ ถ้าจะทำการมงคลหรือเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ ท่านให้เลือกวัยลอยและฟูถ้าจะเดินทางไปทำมาค้าขาย ไม่ว่าทางบกทางน้ำหรือติดต่อธุรกิจใด ๆ (ท่านให้เลือกวันลอยเท่านั้น สำหรับวันจมนั้น ท่านมิให้เลือกถือเอาเลย เพราะมิดีแล (วัน หมายถึง วันทั้ง 7 ในรอบสัปดาห์เท่านั้น)วันลอยเดือน 5 วัน 1 (อาทิตย์) เป็นวันลอย

เดือน 6 “ 2 (จันทร์) “

เดือน 7 “ 3 (อังคาร) “

เดือน 8 “ 4 (พุธ) “

เดือน 9 “ 5 (พฤหัสบดี) “

เดือน 10 “ 6 (ศุกร์) “

เดือน 11 “ 7 (เสาร์) “

เดือน 12 “ 1 - “

เดือน 1 “ 2 - “

เดือน 2 “ 3 - “

เดือน 3 “ 4 - “

เดือน 4 “ 5 - “วันฟูเดือน 5 วัน 3 (อังคาร) เป็นวันฟู

เดือน 6 “ 4 (พุธ) “

เดือน 7 “ 5 (พฤหัสบดี) “

เดือน 8 “ 6 (ศุกร์) “

เดือน 9 “ 7 (เสาร์) “

เดือน 10 “ 1 (อาทิตย์) “

เดือน 11 “ 2 (จันทร์) “

เดือน 12 “ 3 - “

เดือน 1 “ 4 - “

เดือน 2 “ 5 - “

เดือน 3 “ 6 - “

เดือน 4 “ 7 - “วันจมเดือน 5 วัน 5 (พฤหัสบดี) เป็นวันจม

เดือน 6 “ 6 (ศุกร์) “

เดือน 7 “ 7 (เสาร์) “

เดือน 8 “ 1 (อาทิตย์) “

เดือน 9 “ 2 (จันทร์) “

เดือน 10 “ 3 (อังคาร) “

เดือน 11 “ 4 (พุธ) “

เดือน 12 “ 5 - “

เดือน 1 “ 6 - “

เดือน 2 “ 7 - “

เดือน 3 “ 1 - “

เดือน 4 “ 2 - “

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อ

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อการตั้งชื่อ – นามสกุล เป็นเรื่องจำเป็นอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้ คือ ทุกคนต้องมีชื่อ ทว่าชื่อนั้นจะต้องซ้ำกับใคร อย่างไร ยังมีความสำคัญน้อยกว่านามสกุลซ้ำของใครไม่ได้ นอกจากตระกูลนั้นเขาอนุญาตหรือสืบสายโลหิตกันโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น การสมรส หญิงจำต้องใช้นามสกุลสามี อย่างนี้เป็นต้น ก็เรื่องเล่าเรามีปัญญาความคิด การตั้งชื่อ นามสกุลทั้งที เอาเป็นของเราเองก็ได้ เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งชื่อบุตรหลาน ของท่านเอง เพื่อให้เป็นศรีแก่ตัวผู้นั้นเอง และสกุลวงศ์ของตน จึงใคร่ขอแนะนำวิธีการเลือกคำตามลักษณะวันที่ดีต่อไปนี้ทักษาของอักษรตามวันสิทธิการิยะ ผู้ใดเพื่อให้ชื่อมีความหมาย เป็นสิริมงคล ถูกเกณฑ์ตามหลักโหราจารย์ ผู้นั้นพึงยึดหลักเกณฑ์อักษรที่ก่อให้เกิดสวัสดิมงคลนาม ตามทักษาวันทั้งหลายที่ตนเกิดไว้ มีดังนี้1. วันอาทิตย์

อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

2. วันจันทร์

ก ข ค ฆ ง

3. อังคาร

จ ฉ ช ซ ฌ ญ

4. วันพุธ (กลางวัน)

ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ฌ

5. วันพฤหัสบดี

บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

6. วันศุกร์

ศ ษ ส ห ฬ ฮ

7. วันเสาร์

ด ต ถ ท ธ น

8. วันพุธ (กลางคืน)

ย ร ล วตามเกณฑ์ ทักษาดังกล่าวนี้ อักษรประจำวันทั้งหลาย จึงเป็นเกณฑ์ตายตัว อย่งนี้

1. วันอาทิตย์ หมวดสระ คือ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอ โอ

2. วันจันทร์ หมวด ก “ ก ข ค ฆ ง

3. วันอังคาร หมวด จ “ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

4. วันพุธ หมวด ฎ “ ฎ ฏ ฐ ฑ ฬ ณ

5. วันพฤหัสบดี หมวด ป “ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

6. วันศุกร์ เศษวรรค “ ศ ษ ส ห ฬ ฮ

7. วันเสาร์ หมวด ด “ ด ต ถ ท ธ น

8. วันพุธ (กลางคืน) เศษวรรค “ ย ร ล วหลักการนับวันตามทักษา ให้นับเวียนขวาเสมอ ทั้งชาย หญิง กล่าวคือ คนเกิดวันอาทิตย์ ให้นับตั้งแต่

วันอาทิตย์ไป คือ ใช้วันของตนนั้นว่า บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณีข้อสังเกต วันตามทักษานี้จะไม่เรียงกันอย่างวันในรอบสัปดาห์ที่เรารู้จักกันดีแล้ว เวลานับต้องดูทักษา

จะเห็นได้ว่า ถึงวันพุธ (กลางวัน) แล้วจะนับเสาร์แล้วก็พฤหัสบดี พุธ (กลางคืน) แล้วไปหาศุกร์เป็นวันสุดท้ายอนึ่ง ท่านเกิดวันอะไร วันนั้นก็เป็นบริวารของท่าน ตามแผนภูมิ เพื่อสะดวกแก่การนับใคร่ขอนำมาแสดงไว้อย่างนี้เกิดวัน บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี

1. อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์

2. จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์

3. อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์

4. พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร

5. พฤหัส ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์

6. ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัส ราหู

7. เสาร์ พฤหัส รู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ

8. ราหู ศุกร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ พฤหัสหมายเหตุ ราหู หมายถึง คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ซึ่งโหราศาสตร์แยกจากวันพุธ (กลางวัน)

ไว้ต่างหากความหมายทักษาบริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาส ชายหญิง รวมทั้งคนที่เราต้องการให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย

อายุ หมายถึง ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา

เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน

ความรักใคร่ เกรงกลัว

ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า

มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ไดรับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และมีอยู่ในปีปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา

อุสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่มและทิฐิมานะ

มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจจะได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านายและผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน

กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวดังนั้น การตั้งชื่อจึงจำต้องเลือกเอาเฉพาะอักษรที่ดีเป็นสิริมงคล นามแก่ตัวเราเท่านั้น โดยเฉพาะตัวอักษร กาลกิณี ให้เว้นเด็ดขาด ท่านว่าไม่ดีเลย ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันมากก็เฉพาะอักษรที่เป็น เดช ศรี และมนตรี กล่าวคือ ใช้อักษรในหมวดที่ 3 นั้น ปะปนกัน ตั้งเป็นชื่อ และชื่อนั้นก็ควรจะมีความหมายและได้ความ มิใช่เอาอักษรโน้นปนอักษรนี้ แต่พอแปลดูไม่ได้เรื่องราวอะไร ชื่อปัจจุบันนี้ปรากฏว่านิยมใช้ภาษาบาลี สันสกฤตเป็นส่วนมาก ดังนั้นจึงมีมากกว่า 1 พยางค์เสมอ บางคนชื่อยาวตั้ง 5 พยางค์ก็มี โดยมากมักเป็นสตรีเพื่อความสะดวกของท่านจะตั้งชื่อ ขอบอกกล่าวไว้เลยว่า อักษรหมวดไหนไม่ควรใช้สำหรับผู้เกิดวันอะไร ต่อไปนี้คนเกิดวัน อาทิตย์ ไม่ควรใช้อักษร ศ ษ ส ห ฬ

“ จันทร์ “ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

“ อังคาร “ ก ข ค ฆ ง

“ พุธ (กลางวัน) “ จ ฉ ช ฌ ญ

“ พฤหัสบดี “ ด ต ถ ท ธ น

“ ศุกร์ “ ย ร ล ว

“ เสาร์ “ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ

“ พุธ (กลางคืน) “ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ มเท่าที่สังเกต ชื่อที่หาคำยากได้แก่ คนเกิดวันจันทร์เท่านั้น เพราะชื่อคนเกิดวันนี้ จะใช้อักษรที่ใช้พยัญชนะล้วน ๆ ไม่มีสารปะปนด้วยเลย เรามักจะเห็นชื่อคนที่เกิด วันจันทร์ ควรตั้งชื่อทำนองนี้สมพร สมพล พชร (อ่านว่า พด – ชะ – ร) แปลว่า เพชร) กมล นพพร นคร กนก กนกวรรณ นภดล วรรณ กมลพรรณ มงคล วรเดช พยงค์ ทศพร ขจร ขจรยศ สงวน สงบ วรกมล พรหม สมมนต์ ฯลฯตามที่ยกตัวอย่างชื่อสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์มานี้แสดงว่า พอมีหามาตั้งชื่อได้บ้าง แต่ไม่มากเหมือนผู้เกิดวันอื่น ๆ สำหรับ การันต์ ในชื่อว่า “ณงค์” นั้นก็พอยอมให้ใช้ได้ เพราะถือว่า การันต์ ไม่ใช่จำพวกอักษรที่เป็นสระโดยตรงอนุโลมใช้กันได้สมมุติท่านจะตั้งชื่อใครคนหนึ่ง เช่น คนเกิดวันอังคาร อักษรที่ไม่ควรใช้ เพราะเป็นกาลกิณี ได้แก่ อักษรหมวด ก ได้แก่ ข ค ฆ ง พอทราบอย่างนี้ ก็หาอักษรที่เป็น เดช ศรี มนตรีต่อไปอักษรที่เป็นเดช สำหรับผู้เกิดวันอังคาร ได้แก่ ด ต ถ ท ธ น เป็นศรี ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม เป็นมนตรี

ได้แก้ สระทั้งหมด ดังนั้น สมมุติว่าให้ชื่อผู้นั้นว่า “โพธิ์” แยกดูจะได้อย่างนี้ สระโอ สระอิ และการันต์ เป็นมนตรีทั้งหมด พยัญชนะ พ เป็นศรี พยัญชนะ ธ เป็นเดช ดังนั้นชื่อนี้ก็ใช้ได้ เพราะพร้อมด้วยอักษรที่มีทั้งเดช ศรี มนตรี ทั้ง 3 ประการที่คนชอบหาตั้งกันในปัจจุบันนี้ ชื่ออื่น ๆ เมื่อท่านเลือกพอใจแล้ว ก็ขอให้คิดแยกดูตามตัวอย่าง ดังกล่าว แล้วนั้นพอใจแล้ว ก็ขอให้แยกตามตัวอย่างดังกล่าวนั้นเถิด

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันเสาร์

ท่านที่เกิดวันเสาร์ระหว่างอายุ 16-17-18-19 ปี พระ ศุกร์แทรกพระ พฤหัสบดี ระยะนี้ โชคลาภดี ทำประโยชน์อันใดบังเกิดผลดีทุกประการ ตลอดทั้งจะได้พบเพื่อนต่างเพศที่ดี ควรบูชาพระศุกร์กับพระ พฤหัสบดี ทรัพย์สินจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 20 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระ พฤหัสบดี จงระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ จะเกิดขึ้น แต่กิจการงานทุกอย่างประสบผลดี ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพฤหัสบดีจะดีมาก

ระหว่างอายุ 22-23 ปี กับ 7 เดือน พระจันทร์ แทรกพระ พฤหัสบดี ระยะแรกมีความสุขและโชคลาภ หาได้ดีแต่ภายหลัง ให้ระวังหญิงขาวเหลืองจะทำให้รับความลำบาก ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ พฤหัสบดีจึงจะดี

ระหว่างอายุ 24-25 ปี พระอังคาร แทรกพระ พฤหัสบดี จงระวังจะเสียทรัพย์สินต่าง ๆ หรือถูกใส่ความจองจำ เจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคาร กับพระ พฤหัสบดีจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 26-27 ปี กับ 11 เดือน พระพุธ แทรกพระ พฤหัสบดี ระยะนี้ จะได้ทรัพย์ด้วยปัญญาของตนเอง ได้ชื่อเสียงเกียรติยศและได้ทรัพย์สินของต่าง ๆ ควรบูชาพระพุธกับพระ พฤหัสบดีจะดีขึ้นมากและจะพบคู่ครองด้วย

ระหว่างอายุ 28-29 ปี พระ เสาร์แทรกพระ พฤหัสบดี จงระวังมีเคราะห์เพราะผู้ใหญ่จะเสียทรัพย์ จะถูกใส่ความหาเรื่องให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พฤหัสบดีจึงจะพ้นภัย

ระหว่างอายุ 30 ปี กับ 4 เดือน พระราหูเสวยอายุ และพระราหูเสวยตัวเอง จงระวังจะเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกใส่ความ ได้รับทุกข์ยากนานาประการ ควรบูชาพระราหู จึงจะดี

ระหว่างอายุ 31-32 ปี กับ 7 เดือน พระศุกร์ แทรกพระราหู จะได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศ และเพศตรงข้ามคอยติดตามอยู่เสมอเป็นที่รักใคร่ของมวลญาติ มิตร ควรบูชาพระศุกร์ กับพระ ราหูจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 33 ปี พระ อาทิตย์ แทรกพระราหู จะได้ลาภทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ ผู้ใหญ่จะเป็นผู้นำโชคลาภมาให้ ตลอดกับบุตรภริยาก็ดีมีความสุข ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระราหูจะหมดศัตรู

ระหว่างอายุ 34 ปี กับ 6 เดือน พระจันทร์ แทรกพระราหู จงระวังเจ้านายหรือผู้มียศศักดิ์ ส่อเสียดหาเรื่องให้ได้รับโทษภัณฑ์ต่าง ๆ เสียทรัพย์ ควรบูชาพระจันทร์ กับพระราหู จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 35 ปี พระอังคาร แทรกพระราหู จงระวังคนปองร้ายทำให้เสียทรัพย์ จะเจ็บป่วยเสียเลือดเนื้อต่าง ๆ คนผิวดำจะหลอกลวง ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ราหู จึงจะดี

ระหว่างอายุ 36-37 ปี พระพุธ แทรกพระราหู จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ผลงานที่ทำไว้จะบังเกิดผลดีทุกประการ แต่ควรระวังชายอ้วน จะทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระพุธ กับพระ ราหูโชคลาภจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 38- 39 ปี พระเสาร์ แทรกพระราหู จงระวังอย่าเดินทางไปไกล จะมีเคราะห์แต่ภายหลัง จะได้ลาภทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ และได้พึ่งพามิตรสหาย ควรบูชาพระเสาร์ กับพระราหูจะบังเกิดผลดีขึ้น

ระหว่างอายุ 40-41-42 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระราหู ระยะนี้ เดินทางไม่ดีจะมีเคราะห์ หญิงผิวขาวจะหาเรื่องให้เดือดร้อน ถ้าอยู่บ้านเรือนประกอบภารกิจต่าง ๆ จะเกิดผลดีมาก จะได้ทรัพย์สิน และชื่อเสียงต่าง ๆ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ราหู จะมีโชคลาภดีมาก

ระหว่างอายุ 43-44-45 ปี พระศุกร์ เสวยอายุ และพระศุกร์เสวยตัวเอง จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ และได้ที่อยู่อาศัยสมบูรณ์ พร้อมทั้งจะได้คนรัก ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์จึงจะมีโชคลาภดี

ระหว่างอายุ 46 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังเจ็บป่วย มิตรสหายจะให้โทษ และทะเลาะวิวาทกัน ถูกใส่ความต่าง ๆ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 47 -48-49 ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้โชคลาภผลงานทุกอย่างมีผลดี และมีหญิงขาวเหลืองเป็นผู้นำลาภมาให้ทั้งจะได้คู่ครองด้วยควรบูชาพระจันทร์ กับพระศุกร์ จึงจะมีโชคลาภดี

ระหว่างอายุ 50-51 ปี พระอังคาร แทรกพระศุกร์ จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ ชื่อเสียง เกียรติยศ ธุรกิจผลงานที่ทำไว้บังเกิดลาภผลดีทุกอย่าง ควรบูชาพระอังคาร กับพระศุกร์ ลาภผลจะดี

ระหว่างอายุ 52-53-54 ปี พระพุธ แทรกพระศุกร์ โชคลาภสิ่งของต่าง ๆ ที่สูญ เสียไปจะได้กลับคืนมา ที่อยู่อาศัยสุขสบายดี ควรบูชาพระพุธ กับพระศุกร์ จะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 55-56 ปี พระเสาร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้จะเสียทรัพย์ จากที่อยู่อาศัย บุตรภริยาเจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 57-58-59-60 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์จะได้ทรัพย์สิน จะได้เพราะผู้ใหญ่ ตลอดชื่อเสียงผลงานมีผลงานดีทุกประการ ลาภ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ศุกร์ จะโชคดี

ระหว่างอายุ 61-62 ปี พระ ราหูแทรกพระศุกร์ ระยะนี้ระวังจะเสียเงิน เพราะผู้ชายผิวดำ ซึ่งจะนำความเดือดร้อนมาให้ได้รับความเดือดร้อน ญาติมิตรจะจากไป ควรบูชาพระราหู กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 63 ปี พระอาทิตย์ เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ให้ระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ เสียเลือดเนื้อ เสียของรัก ผู้ใหญ่ให้โทษ ควรบูชาพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 64 ปี พระ จันทร์แทรกพระอาทิตย์ ระวังอย่าไว้วางใจคนง่าย จะพาให้เสียทรัพย์ แต่ตอนปลายปีจะมีลาภผล ประกอบกิจมีผลดี ระยะนี้ โชคลาภ ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ อาทิตย์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 64 ปีกับ 5 เดือน พระ อังคาร แทรกพระอาทิตย์ ระวังข้าวของต่าง ๆ จะเสียหาย หรือย้ายที่อยู่อาศัย รับความเดือดร้อนนานาประการ ควรบูชาพระอังคาร กับพระ อาทิตย์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 65 ปี กับ 6 เดือน พระพุธ แทรกพระอาทิตย์ จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ จะอยู่สุขกายสบายใจ สิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้กลับคืนมา ควรบูชาพระพุธ กับพระ อาทิตย์โชคลาภจะดีมาก

ระหว่างอายุ 66 ปี พระ เสาร์แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัย เสียสิ่งของต่าง ๆ ระวังคนพาล จะเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกใส่ความนำให้ได้รับความทุกข์ยาก ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ อาทิตย์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 67 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระ อาทิตย์ ระยะนี้ โชคลาภทรัพย์สิน ชื่อเสียงเกียรติยศ คนนับถือทั่วหน้า ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ อาทิตย์ โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันศุกร์

ท่านที่เกิดวันศุกร์ระหว่างอายุ 17-18-19 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภ ดี จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดกับได้คู่ครองและที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ พฤหัสบดีกับพระศุกร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 20-21 ปี พระราหู แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์ และการเจ็บป่วยต่าง ๆ คนสีเนื้อดำให้โทษ ควรบูชาพระราหู กับพระศุกร์ จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 21 ปี กับ 4 เดือน พระอาทิตย์ เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ระวังจะเจ็บป่วยเสียเลือดเนื้อและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะเสียของรักหรือผู้ใหญ่จะให้โทษ ควรบูชาพระ จันทร์กับพระ อาทิตย์โชคลาภจะบังเกิดผลดีขึ้น

ระหว่างอายุ 22 ปี พระ จันทร์แทรกพระ อาทิตย์ จงระวังจะเดือดร้อน ภายในครอบครัวจะเสียทรัพย์ แต่ตอนกลางปีนี้ขึ้นไปจะมีโชคลาภทรัพย์สิน ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอาทิตย์ โชคลาภจะบังเกิดผลดีขึ้น

ระหว่างอายุ 22 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัย ทรัพย์สินต่าง ๆ จะเสียหาย อาจเจ็บป่วยหรือจากที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ อังคาร กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 23 ปี กับ 5 เดือน พระ พุธ แทรกพระอาทิตย์ จะได้ลาภทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของที่เสียหาย จะได้คืนมา กิจการงานต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผล ควรบูชาพระพุธ กับพระ อาทิตย์ ลาภผลจะดีมาก

ระหว่างอายุ 24 ปี พระ เสาร์แทรกพระอาทิตย์ จงระวังอัคคีภัยต่าง ๆจะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกโทษทัณฑ์ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 25 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้จะได้ทรัพย์สิน คู่ครอง ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ อาทิตย์ก็จะบังเกิดผลดียิ่ง

ระหว่างอายุ 26 ปี พระ ราหูแทรกพระอาทิตย์ จงระวังทรัพย์และสิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย และระวังบาดเจ็บของมีคม หรือเป็นความกับญาติผู้ใหญ่ ควรบูชาพระราหู กับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 27 ปี พระศุกร์ แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ลาภผลดี กิจการงานมีทางได้ผลมาก จะได้บุตรบริวารคนรัก ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระอาทิตย์ โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 28-29 ปี พระจันทน์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภกิจการงานมีผลดีมาก ได้รับทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ มีคนสรรเสริญ ควรบูชาพระจันทร์ โชคลาภจะดีมากขึ้น

ระหว่างอายุ 30 ปี พระอังคาร แทรกพระจันทร์ จะร้อนใจเสียทรัพย์สินต่าง ๆ จะมีคนใส่ร้ายให้ได้รับทุกข์ ระวังอาวุธของแหลมลม หรือย้ายที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ อังคารกับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 31-32 ปี กับ 4 เดือน พระพุธ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภผลดี ผลงานทุกอย่างได้สมกับดังตั้งใจ จะได้คู่ครอง และชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระพุธ กับพระจันทร์จะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 33 ปี กับ 8 เดือน พระเสาร์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ ผู้ใหญ่จะให้โทษ ทำให้เสียทรัพย์ จงระวังอัคคีภัย สิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย ควรบูชาพระเสาร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 34-35-36 ปี พระ พฤหัสบดีแทรกพระจันทร์ ระยะนี้ จงระวังสิ่งของต่าง ๆ จะเสียทรัพย์ จากที่อยู่อาศัยและหญิงขาวเหลือง เป็นผู้นำมาให้ โชคลาภ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระจันทร์ ภายหลังจะเกิดลาภผล

ระหว่างอายุ 37-38 ปี พระราหู แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ จะเสียทรัพย์สินต่าง ๆ สิ้นวิบัติ ผู้ใหญ่จะโกรธ ผู้ชายดำและหญิงขาว จะทำให้เดือดร้อน ใจเป็นอันมาก ควรบูชาพระราหู กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 39-40-41 ปี พระศุกร์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ จะได้ลาภทรัพย์สิ่งของใช้ต่าง ๆ การงานทุกอย่างได้ผลดี มีคนอุปการะได้ที่อาศัย ควรบูชาพระศุกร์ กับพระจันทร์ โชคลาภจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 42 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ ลาภผลน้อย มีแต่ทางเสียและเดือดร้อนนานาประการ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 43 ปี พระ อังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง ระยะนี้ ก็มีแต่ศัตรู ทรัพย์สินต่าง ๆจะเสียหาย ทำกิจการงานมีผลน้อย ศัตรูผิวเนื้อดำแดง ควรบูชาพระอังคารจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 44 ปี พระพุธ แทรกพระอังคาร ระยะนี้ ลาภผลพอมีทางได้ดี มิตรสหายเป็นผู้นำมาให้ ควรบูชาพระพุธ กับพระอังคาร โชคลาภจะดียิ่งขึ้น

ระหว่างอายุ 45 ปี พระเสาร์ แทรกพระอังคาร จงระวังจะเดือดร้อนใจเพราะบุตร ภรรยา และเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 46 ปี กับ 4 เดือน พระ พฤหัสบดี แทรกพรอังคาร ระยะแรกก็มีลาภผลบ้าง แต่ภายหลังจะมีหญิงทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 47 ปี พระราหู แทรกพระจันทร์ จงระวังเคราะห์ให้มากหน่อย และจะเสียของที่ตนรักเจ็บป่วย จากที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ควรบูชาพระราหู กับพระอังคาร จึงจะดี

ระหว่างอายุ 48 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์ แทรกพระอังคาร จงระวังเคราะห์ให้มากน้อย และจะเสียของที่ตนรักเจ็บป่วย จากที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ควรบูชาพระราหูกับพระอังคาร จึงจะดี

ระหว่างอายุ 49 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระอังคาร ระวังจะจากที่อยู่เดือดร้อนด้วยบุตร ภรรยา คนดำแดงจะส่อเสียดทำให้รำคาญใจ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 50 ปี พระ จันทร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้ดีมี โชคลาภผลงานทุกอย่างจะส่งผลดี และสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายไปจะได้คืนมา ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอังคาร ลาภผลจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 51-52-53 ปี พระพุธเสวยอายุและพระพุธเสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี ตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศ ผลงานทุกอย่างประสบผลดีมาก ควรบูชาพระพุธ จะมีลาภดีมาก

ระหว่างอายุ 54-55 ปี พระ เสาร์ แทรกพระพุธ จงระวังคนมีอำนาจ ใส่ความให้ได้รับความเดือดร้อนใจ ทำให้เสียทรัพย์และสิ่งของที่ตนรกและจะจากไปและคนผิวดำเป็นศัตรูทำให้เสื่อมเสีย ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พุธ

ระหว่างอายุ 56-57-58 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระพุธ ระยะนี้ ไม่ควรเดินทางไกลจะเกิดอันตราย อยู่ยังบ้านเรือนจะมีโชคดี ทำธุรกิจมีผลดีทุกอย่าง มีคนอุปการะช่วยเหลือ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ พุธ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 59 – 60 ปี พระราหู แทรกพระพุธ ระหว่างคนดำแดง เป็นศัตรูทำให้เสียทรัพย์ จะเสียของที่ตนรัก อันบ้านเรือนจะเสียหาย จะจากที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระราหู กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 61-62-63 ปี พระศุกร์ แทรกพระพุธ ระยะนี้มีลาภผลดีมาก ญาติมิตรสหายเป็นผู้นำมาให้ได้จะได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระพุธ โชคลาภดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 64 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระพุธ จงระวังเรื่องร้าย ๆ จะเกิดขึ้น จะสูญเสียของที่ตนรัก เพราะคนผิวเนื้อดำแดง เป็นเหตุ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 65-66 ปี พระ จันทร์ แทรกพระพุธ ระวังจะผิดใจกับญาติมิตร ภริยา หรือเกิดความเสียทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคาร กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 67 ปี พระอังคาร แทรกพระพุธ ระวังจะผิดใจกับญาติมิตรภริยา หรือเกิดความเสียทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคาร กับพระพุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 68 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง จงระวังเจ็บป่วยในส่วนต่าง ๆของร่างกาย เสียทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์จะพ้นภัย

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีระหว่างอายุ 16-17 ปี พระพุธ แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้ จะได้ที่อยู่อาศัยและกิจการงานดีได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชา พระพุธกับพระ พฤหัสบดี โชคลาภจะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 18-19 ปี พระเสาร์ แทรกพระพฤหัสบดี จงระวังจะเสียทรัพย์และมีศัตรู หาเรื่องให้เดือดร้อนใจหรือผู้ใหญ่จะกล่าวโทษให้ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พฤหัสบดีจึงจะดี

ระหว่างอายุ 20 ปี 4 เดือน พระ ราหูเสวยอายุ พระราหูเสวยตัวเอง ระวังจะเจ็บป่วยหรือเกิดคดีความ ได้รับความลำบากต่าง ๆ ควรบูชาพระ ราหูจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 23 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระราหู ระยะนี้ จะได้คู่ครองและโชคลาภดี มีผู้ใหญ่คอยอุปการะช่วยเหลืออยู่เสมอ แต่ปลายปีมีศัตรู ควรระวัง เร่งบูชาพระอาทิตย์ กับพระ ราหู เหตุการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น

ระหว่างอายุ 24 ปี กับ 6 เดือน พระจันทร์ แทรกพระราหู ระยะนี้ จะได้คู่ครองและโชคลาภดี มีผู้ใหญ่คอยอุปการะช่วยเหลืออยู่เสมอ แต่ปลายปีมีศัตรู ควรระวัง เร่ง บูชาพระอาทิตย์ กับพระราหู เหตุการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น

ระหว่างอายุ 25 ปี พระอังคาร แทรกพระราหู จงระวังมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้น จะมีผู้หญิงหาเรื่องใส่ความอย่างไม่เป็นธรรม อย่าเชื่อใจคนง่าย ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ราหู จึงจะค่อยบรรเทา

ระหว่างอายุ 26-27 ปี พระพุธ แทรกพระราหู ระยะนี้ทำกิจการต่าง ๆ มีผลดีจะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ผู้ใหญ่จะให้ลาภแต่ภายหลังระวังศัตรูผิวเนื้อดำแดงให้ร้าย ควรบูชาพระพุธ กับพระราหูโชคลาภจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 28-29 ปี พระเสาร์ แทรกพระราหู ระยะภายใน 10 วันนี้ ร้ายจะเสียทรัพย์ต่าง ๆ แต่พ้นไปแล้วจะเกิดลาภผลต่าง ๆ จะได้มิตรที่ดีให้เราพึ่งพาอาศัยนำโชคลาภมาให้ ได้ทรัพย์ดีมาก ควรบูชาพรเสาร์ กับพระ ราหู โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 30-31 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระราหู ระยะนี้ห้ามเดินทางไกลจะมีภัยและมีหญิงขาวหาเรื่องให้ได้รับความเดือดร้อนใจแต่ต่อไปจะได้ทรัพย์สินเงินทองดีมีชื่อเสียง โชคลาภ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ราหู จะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 32-33-34-35 ปี พระศุกร์เสวยอายุและพระศุกร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ ดีมากจะได้ทรัพย์สมบัติอันดีงามและสิ่งของต่าง ๆ เป็นอันมาก ตลอดกับที่อยู่อาศัยสุขสบายดี และได้คู่ครองด้วย ควรบูชาพระศุกร์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 36 ปี พระ อาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังเจ็บป่วยในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและระวังชายดำแดง เป็นศัตรูหรือถูกใส่ความทำให้เดือดร้อนรำคาญใจ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 37-38-39 ปี พระ จันทร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ จะได้โชคลาภทรัพย์สินต่าง ๆ และได้คู่ครอง ควรบูชาพระจันทร์ กับพระศุกร์โชคลาภจะดีขึ้นมากระหว่างอายุ 40-41 ปี พระอังคาร แทรกพระศุกร์ โชคลาภดี กิจการงานดี จะได้บุตร บริวาร คู่ครอง ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ศุกร์ โชคลาภจะบังเกิดคดี

ระหว่างอายุ 42-43-44 ปี พระพุธ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภมีผลดี ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของที่สูญเสียไปจะได้คืนมา ผลงานดีทุกประการ ตลอดกับชื่อเสียง ควรบูชาพระพุธ กับพระ ศุกร์

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระเสาร์ แทรกพระศุกร์ ระวังจะเสียของรัก และจะทะเลาะ วิวาทกันระหว่างคู่ครองหรือจากที่อยู่เสียทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ ศุกร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 47-48-49-50 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ ทำอะไรเกิดลาภผลดีทุกอย่าง จะได้ทรัพย์สินเงินทองของใช้หรือผู้ใหญ่จะให้ลาภผล ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ ศุกร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 51-52 ปี พระ ราหูแทรกพระศุกร์ ระยะนี้ระวังมีแต่เรื่องเดือดร้อน เสียทรัพย์สินต่าง ๆ จะเจ็บไข้ หรือมีชายดำเป็นศัตรู จะเสียของที่รัก ควรบูชาพระราหู กับพระ ศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 53 ปี พระ อาทิตย์ เสวยอายุและพระอาทิตย์เสวยตัวเอง จะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยต่าง ๆ ตลอดกับภายในครอบครัวจะเอาใจออกห่าง จะได้รับความลำบาก ควรบูชาพระจันทร์ กับพระอาทิตย์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 54 ปี พระจันทร์ แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ ก็ควรระวังจะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยต่าง ๆ ตลอดกับภายในครอบครัวจะเอาใจออกห่าง จะได้รับความลำบาก ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 54 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ ก็ร้ายให้ระวังอัคคีภัยที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน สิ่งของต่าง ๆจะสูญเสีย ควรบูชาพระ อังคาร กับพระ อาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 55 ปี พระพุธ แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ลาภผลดีขี้น สิ่งของต่าง ๆ จะได้คืนมากิจการผลงานดี ควรบูชาพระพุธ กับพระ อาทิตย์ จะมีโชคดี

ระหว่างอายุ 55 ปีกับ 6 เดือน พระเสาร์ แทรกพระ อาทิตย์ ระวังจะเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เสียเลือดเนื้อเสียทรัพย์ ศัตรูผิวเนื้อดำเป็นผู้นำมา ซึ่งความเดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ อาทิตย์ จึงจะดี

ระหว่างอายุ 56 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ ดีลาภผลเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เสียเลือดเนื้อเสียทรัพย์ ศัตรูผิวเนื้อดำเป็นผู้นำมาซึ่งความเดือดร้อน ควรบูชาพระ เสาร์ กับพระอาทิตย์จึงจะดี

ระหว่างอายุ 57 ปี พระราหู แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ ดี ลาภผลเกิดจากผลงานที่ทำไว้จะได้ประโยชน์ดีและจะมีคนเข้ามารับใช้ต่าง ๆ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ อาทิตย์ ลาภผลจะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 58 ปี พระศุกร์ แทรกพระ อาทิตย์ ระยะนี้ จะบังเกิดลาภผลต่าง ๆ ได้ ทรัพย์สิ่งของ กิจการงานมีผลดี ควรบูชาพระ ศุกร์กับพระอาทิตย์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 59-60 ปี พระ จันทร์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดกับผลงานทุกอย่างมีผลดี ควรบูชาพระ จันทร์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 61 ปี พระ อังคารแทรกพระ จันทร์ ระยะนี้ จงระวังจะเสียเงิน เพราะผู้หญิงหรือผู้อื่นนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ควรบูชาพระอังคาร กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 62-63 ปี พระพุธ แทรกพระจันทร์ จะได้ลาภ เพราะมิตรสหาย กิจการงานได้ผลดี ตลอดกับชื่อเสียง ควรบูชาพระพุธ กับพระ จันทร์ โชคลาภจะดีมาก

ระหว่างอายุ 64-65 ปี พระเสาร์ แทรกพระจันทร์ จงระวังจะเสียทรัพย์ กิจการงานต่าง ๆ มีผลน้อย และระวังเรื่องร้ายต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ จันทร์ จึงจะบรรเทาระหว่างอายุ 66-67-68 ปี พระ พฤหัสบดี แทรกพระจันทร์ ระยะนี้จงระวังผิดใจกับคู่ครองและระวังหญิงขาวเหลือง จะทำให้เดือดร้อน ได้รับความทุกข์ยากนานาประการ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ จันทร์จึงจะดี

ระหว่างอายุ 69-70 ปี พระราหู แทรกพระจันทร์ ระวังเจ็บป่วย เกิดความทำให้เสียทรัพย์เดือดร้อนต่าง ๆ คือผู้หญิงผิวดำจะให้โทษ ควรบูชาพระราหู กับพระจันทร์จึงจะพ้นภัย

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันพุธ กลางคืน

ท่านที่เกิดวันพุธ กลางคืนระหว่างอายุ 17 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ และศัตรูผิวเนื้อดำแดง หาเรื่องให้เดือดร้อน ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระศุกร์จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 18-19-20 ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินและกิจการงานที่ทำไว้มีผลดีทุกประการ และได้พบคู่ครอง ชื่อเสียงดี ควรบูชาพระจันทร์ กับพระศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 21 ปี กับ 6 เดือน พระอังคาร แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภดี และมีชื่อเสียงเกียรติยศ ผลงานดีทุกอย่าง ควรบูชาพระ อังคารกับพระ ศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ 22-23-24 ปี กับ 3 เดือน พระพุธ แทรกพระ ศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภจะดียิ่งขึ้นไป

ระหว่างอายุ 25-26 ปี พระ เสาร์แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ ควรระวังอุบัติเหตุ เคราะห์และอัคคีภัยต่าง ๆ และเสียทรัพย์ เจ็บป่วยนานาประการ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 27-28-29-30 ปี พระ พฤหัสบดีแทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภดี ผลงานทุกอย่างมีผลดี เกิดลาภเพราะผู้ใหญ่ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระศุกร์ ลาภผลจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 31-32-33 ปี พระราหู แทรกพระศุกร์ ระวังเสียทรัพย์ เพราะชายผิวดำ ทำให้เดือดร้อน หรือจากที่อยู่ เจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระราหู กับพระ ศุกร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 34 ปี พระ อาทิตย์เสวยอายุ และพระอาทิตย์เสวยตัวเอง ระหว่างอุบัติเหตุ เจ็บป่วยต่าง ๆ เสียทรัพย์หรือจากที่อยู่อาศัย หรือรับโทษทางอาญา ควรบูชาพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 35 ปี พระจันทร์ แทรกพระอาทิตย์ จงระวังจะเสียทรัพย์หรือเจ็บป่วยต่าง ๆ ควรบูชาพระ จันทร์กับพระ อาทิตย์ ภายหลังจะเกิดลาภผล กิจการงานใด ๆ จะบังเกิดผลและโชคลาภ จะได้คู่ครองเนื้อขาวเหลือง หรือผู้หญิงเป็นผู้นำโชคมาให้

ระหว่างอายุ 35 ปี กับ 5 เดือน พระอังคาร แทรกพระอาทิตย์ จงระวังภัยต่าง ๆ หรือเจ็บไข้ได้รับความทุกข์ยากต่าง ๆ เสียทรัพย์ การงานมีผลน้อย ควรบูชาพระอังคาร กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 36 ปี พระพุธ แทรกพระอาทิตย์ จะบังเกิดลาภผลสิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้กลับคืนมา ตลอดกับญาติมิตร บริวารคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ควรบูชาพระ พุธ กับพระอาทิตย์จะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 37 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้บริวารหรือคู่ครองด้วยและทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระอาทิตย์ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 38 ปี พระราหู แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ระวังจะเสียทรัพย์ และเจ็บไข้ อุบัติเหตุเสียเลือดเนื้อ และจะเกิดความกับหมู่ญาติมิตรของตนเอง ควรบูชาพระราหู กับพระอาทิตย์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 39 ปี พระ ศุกร์แทรกพระอาทิตย์ ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้รับความยกย่องจากผู้ใหญ่และบรรดามิตรสหาย ควรบูชาพระศุกร์ กับพระอาทิตย์ กิจการงานก็จะเจริญก้าวหน้าดี

ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระจันทร์เสวยอายุ และพระจันทร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี ผลงานต่าง ๆ ประสบผลดียิ่ง ตลอดกับทั้งที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระ จันทร์ โชคลาภจะบังเกิดผลดี

ระหว่างอายุ 42 ปี พระอังคาร แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ร้อนใจ เสียทรัพย์ คนดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือเกิดเจ็บป่วยด้วยของแหลมลม หรือจากญาติมิตร ควรบูชาพระอังคาร กับพระ จันทร์ เหตุการณ์จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 43-44 ปี 4 เดือน พระพุธ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภมีผลดี กิจการงานทุกอย่างประสบผลอันดียิ่ง ชื่อเสียงเกียรติยศดี ควรบูชาพระ พุธกับพระจันทร์ ลาภผลจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระเสาร์ แทรกพระจันทร์ ระวังศัตรู จะเสียทรัพย์ต่าง ๆ ระวังอัคคีภัย อุบัติเหตุการป่วยไข้นานาประการ

ระหว่างอายุ 47-48 ปี 7 เดือน พระพฤหัสบดี แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภน้อย ระวังระหว่างสามีภรรยาจะทะเลาะกัน หรือจากที่อยู่อาศัย หญิงขาวเหลือง จะทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระจันทร์ จะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 49-50 ปี พระราหู แทรกพระ จันทร์ ระวังจะเสียทรัพย์เพราะผู้ใหญ่ ลาภผลหาได้น้อย ระวังชายดำ หญิงขาว จะยุยงให้ผู้ใหญ่เกียดตน ควรบูชาพรราหู กับพระจันทร์ เหตุการณ์จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 51-52-53 ปี พระศุกร์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ โชคลาภดี กิจการงานมีผลดี ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ มีชื่อเสียงเกียรติยศ หมู่คนสรรเสริญ เกิดความสุขดี ควรบูชาพระศุกร์ กับพระจันทร์ ลาภผลจะบังเกิดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 54 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ ระวังเสียทรัพย์สินต่าง ๆ หรือชายดำแดงทำให้เดือดร้อน ญาติมิตรจะเหินห่างหรือเจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 55ปี พระอังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง ระยะนี้ จะเสียทรัพย์ต่าง ๆ หรือชายผิวเนื้อดำแดง จะทำให้ได้รับความทุกข์ ควรบูชาพระอังคาร เหตุการณ์จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 56 ปี กับ 3 เดือน พระพุธ แทรกพระอังคาร ระยะนี้ โชคลาภดี จะได้ลาภผลเพราะคนมีศักดิ์ จากการงานทุกอย่างประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระพุธ กับพระ อังคาร จะมีผลดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ 57 ปี พระเสาร์ แทรกพระอังคาร จงระวังจะเดือดร้อน ด้วยบุตร ภริยา หรือเจ็บป่วยต่าง ๆ ย้ายที่อยู่อาศัยทำให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระอังคาร กับพระ เสาร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 58 ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสบดี แทรกพระอังคาร ระยะนี้ตอนแรกได้โชคลาภมีผลดีทุกประการ แต่ให้ระวังหญิงคิดทำลายให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระราหู กับพระ อังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 59 ปี พระ ราหู แทรกพระอังคาร ระยะนี้เคราะห์ร้ายให้ระวังจะพลัดพรากจากของที่ตนรัก เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยหรือเจ็บป่วย มีภัยต่าง ๆ โชคลาภ ควรบูชาพระราหู กับพระอังคารจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 60 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์ แทรกพระอังคาร ระยะนี้ โชคลาภดี การงานที่ทำไว้จะเกิดผลดีทุกประการ ได้ทรัพย์สินต่าง ๆ สิ่งของต่าง ๆ ที่สูญเสียไปจะได้คืนมา ควรบูชาพระศุกร์ กับพระ อังคาร จะบังเกิดผลดีเยี่ยม

ระหว่างอายุ 61 ปี กับ พระ ศุกร์ แทรกพระอังคาร ระวังเสียทรัพย์หรือได้รับความทุกข์ต่าง ๆ ตลอดทั้งที่อยู่อาศัย จะเดือดร้อนหรือมีภัยต่าง ๆ มารบกวน ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 62 ปี พระ จันทร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ข้าทาสหญิงชาย กิจการงานทุกอย่างประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระ จันทร์ กับพระอังคาร โชคลาภจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 63-64-64 ปี พระพุธ เสวยอายุ และพระพุธเสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดี กิจการงานทำไว้ส่งผลดียิ่ง จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ และคู่ครอง สิ่งของสูญไปจะได้กลับคืนมา ควรบูชาพระ พุธ จะเกิดโชคลาภดีเยี่ยม

ระหว่างอายุ 66-67 ปี พระเสาร์ แทรกพระพุธ ระวังจะเสียทรัพย์ฝูงชนเหยียดหยาม ชายดำเป็นศัตรู ควรบูชาพระเสาร์ กับพระ พุธ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 68-69-70 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระ พุธ ระยะนี้ เดินทางไกลไม่ดี เคราะห์ร้าย ถ้าอยู่กับที่จะมีโชคลาภดี และกิจการงานประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระพุธ จะมีโชคลาภดียิ่ง

ระหว่างอายุ 71 ปี พระราหูแทรกพระพุธ แทรกพระ ระยะนี้ จะเสียเงินทรัพย์สมบัติต่าง ๆ จะสิ้นไป เกิดการเจ็บป่วย ควรบูชาพระราหู กับพระ พุธจึงจะบรรเทา

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันพุธ

ท่านที่เกิดวันพุธระหว่างอายุ 18 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ ระวังจะเสียทรัพย์ และเจ็บป่วยต่าง ๆสิ่งทำไว้เกิดผลประโยชน์น้อย มีแต่ทางเสียควรบูชาพระเสาร์จึงจะดี

ระหว่างอายุ 19 ปี กับ 9 เดือน พระพฤหัสบดีแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ห้ามเดินทางไปทิศตะวันตกจะเดือดร้อน ให้ทำงานอยู่กับบ้านจะมีโชคลาภดี กิจการดีทุกอย่าง ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์ โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 20 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ระยะภายใน 10 วัน ให้ระวังจะเสียทรัพย์ แต่ระยะต่ำไปจะมีโชคดี ทำกิจการงานทุกอย่างจงประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระราหู กับพระเสาร์ เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 21-22 ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้มีศัตรูคู่อิจฉา ซึ่งจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ แต่ระยะต่อไปจะมีโชค ทำการงานอะไรมีผลดียิ่ง ควรบูชาพระศุกร์กับพระเสาร์จึงจะดียิ่งขึ้น

ระหว่างอายุ 23 ปี พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้ทำอะไรลงไปควรพิจารณาให้ดีจะเกิดผลเสียหายและเสียทรัพย์ เพราะมีคนใส่ร้ายหรือย้ายที่อยู่อาศัย เดือดร้อนต่าง ๆควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 24 กับ 4 เดือน ปี พระจันทร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้จะพบคู่ครอง กิจการงานทุกอย่างประสบผลดี มีผู้ช่วยเหลืออยู่เสมอ ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์กิจการจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 25 ปี พระอังคารแทรกพระเสาร์ จงระวังจะจากที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือญาติ มิตรสหายจะให้โทษ ควรบูชาพระเสาร์จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 26-27 ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ จงระวังจะจากที่อยู่อาศัย ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ หรือ ญาติ มิตร จะให้โทษ ควรบูชาพระพุธกับพระเสาร์จะดีมาก

ระหว่างอายุ 28-29-30 ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสบดีเสวยอายุและเสวยตัวเอง ระยะนี้โชคดีมาก กิจการทุกอย่างที่ทำไว้มีผลดีเยี่ยม ชื่อเสียงเกียรติยศดี ควรบูชาพระพฤหัสบดีจึงจะดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ 31-32 ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี ในระยะแรกดีจะได้โชคลาภและคู่ครอง แต่ภายหลังจะเสียทรัพย์ และเป็นความหรือถูกจองจำเกิดจากคนท้องใหญ่ดำเป็นเหตุ ควรบูชาพระราหูกับพระพฤหัสบดี จะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 33-34-35 ปีกับ 3 เดือน พระศุกร์แทรกพระพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครอง ได้ทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานทุกอย่างจะประสบผลดีมาก ควรบูชาพระศุกร์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 36 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระพระพฤหัสบดีระยะนี้จะเสียทรัพย์ เจ็บป่วยได้รับความทุกข์ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 37-38-39 ปี พระจันทร์ แทรกพระพระพฤหัสบดี ระยะแรกนี้งานทุกอย่างมีผลและโชคลาภ แต่ระยะหลังให้ระวังผู้หญิงหลอกวง ทำให้เสียทรัพย์ หรือนำศัตรูมาทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระจันทร์ กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 40-41 ปี พระ อังคาร แทรกพระพระราหู ระยะนี้โชคลาภก็ดีผู้ใหญ่จะให้ลาภ หรือบุตรภรรยาจะนำลาภมาให้ได้รับความสุขสำราญ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระราหู จึงจะดีมาก

ระหว่างอายุ 42-43-44 ปี พระพุธ แทรกพระพระพฤหัสบดี ในระยะนี้โชคลาภดี ตลอดกับกิจการงานที่อยู่อาศัย ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระ พฤหัสบดี กับพระ พุธโชคลาภจะทวีคูณขึ้น

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระ เสาร์แทรกพระพระพฤหัสบดี ระวังจะมีเคราะห์เสียทรัพย์ หรือมีคนใส่ร้ายหาเรื่องราวให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระ เสาร์กับพระพฤหัสบดีเหตุการณ์ต่าง ๆ จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 47 ปี 4 เดือน พระราหู เสวยอายุ และพระราหูเสวยตัวเอง จงระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือถูกใส่ความ ทำให้เสียทรัพย์ หรือพลัดพรากญาติมิตรควรบูชาพระราหู เหตุการณ์จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 48-49 ปี พระศุกร์ แทรกพระพระราหู โชคลาภระยะนี้ดีผลงานที่ทำไว้ เกิดประโยชน์ ทุกประการ และมีเพศตรงข้าคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ จะได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระราหู กิจการงานจะได้รับผลดี

ระหว่างอายุ 50 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระราหู ระยะนี้โชคลาภก็ดี ผู้ใหญ่จะได้ลาภ หรือบุตรภรรยาจะนำลาภมาให้ได้รับความสำราญ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระราหู โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 51 ปี พระจันทร์ แทรกพระราหู ระยะนี้ระวังผู้คนจะส่อเสียดหาเรื่องเลวร้าย ให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระจันทร์ กับพระ ราหูเหตุการณ์จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ52 ปี พระอังคาร แทรกพระราหูระวังจะเสียทรัพย์ หรือมีคนหลอกลวง ควรบูชาพระ อังคารกับพระราหู เหตุการณ์ จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 53-54 ปี พระพุธ แทรกพระราหู ระยะนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างประสบผลดี แต่ระวังศัตรูจะใส่ร้ายให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระ พุธกับพระราหู เหตุการณ์ จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 55-56 ปี พระเสาร์ แทรกพระราหู ระยะภายใน 10 วันนี้จงระวังเคราะห์ แต่ภายหลังโชคดี ทำกิจการใดทุกอย่างประสบผลดียิ่ง ควรบูชาพระเสาร์ กับพระราหู โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 57-58 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระราหู ระยะนี้เดินทางไกลจะเสียผล และระวังหญิงขาว หาเรื่องร้ายใส่ความให้เดือดร้อน ถ้าอยู่บ้านเรือนทำกิจการใดมีผลดีมาก และได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระราหู โชคจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 59-60-62 ปี พระศุกร์เสวยอายุ และพระศุกร์เสวยตัวเอง ระยะนี้ โชคลาภดีทุกอย่าง ได้ทรัพย์ ชื่อเสียงเกียรติยศ ได้ข้าทาสเข้ารับใช้ หรือคู่ครองได้รับความสุข สบายทุกอย่าง ควรบูชา พระศุกร์ กับพระ เหตุการณ์จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 63 ปี พระอาทิตย์ แทรกพระศุกร์ ระวังมิตรเป็นศัตรูหรือเจ็บป่วย ต่าง ๆ หรือถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระอาทิตย์ กับพระ ศุกร์ เหตุการณ์ร้ายจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 64-65 ปี พระจันทร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานที่ทำไว้เกิดผลดี และได้ข้าทาสเข้ารับใช้ ควรบูชาพระ จันทร์กับพระศุกร์ จะมีโชคดี

ระหว่างอายุ 66 ปี 6 เดือน พระอังคาร แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคดี การงานทุกอย่างประสบผลดี สุขสบายใจทุกอย่าง ควรบูชาพระอังคาร กับพระ ศุกร์ จะบังเกิดผลดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 67-68-69 ปี พระพุธ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ โชคลาภ ดีสิ่งของต่าง ๆ ที่เสียหายจะได้คืนมา การงานที่ทำไว้ได้ผลดียิ่ง ควรบูชาพระพุธ กับพระ ศุกร์ จะบังเกิดผลดีมาก

ระหว่างอายุ 70 ปี พระเสาร์ แทรกพระศุกร์ ระยะนี้ ระวังการเจ็บป่วยจากญาติพี่น้อง หรือเกิดทะเลาะวิวาทกันเสียทรัพย์ ควรบูชาพระเสาร์ กับพระศุกร์ จึงจะบรรเทา

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันอังคาร

ท่านที่เกิดวันอังคารระหว่างอายุ 16-17 ปี พระราหูแทรกพระพุธ ระยะนี้ระวังศัตรูผิวเนื้อดำแดง ให้โทษ หรือจากที่อยู่อาศัย เจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระพุธ กับราหูจึงจะดี

ระหว่างอายุ 18-19-20 ปี พระศุกร์แทรกพระพุธ ระยะนี้โชคดีจะพบคู่ครอง กิจการงานที่ทำไว้มีผลทุกประการ ควรบูชาพระศุกร์กับพระพุธ กิจการจะดีมาก ถ้ามีการลงทุนธุรกิจจะมีกำไร

ระหว่างอายุ 21 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพุธ ระยะนี้ จงระวังจะเสียทรัพย์ หรือจากที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อนต่าง ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธ จึงจะดี

ระหว่างอายุ 22 – 23 ปี พระจันทร์แทรกพระพุธ ระยะนี้โชคดีกิจการงานมีผล จะได้ลาภจากมิตรสหาย ควรบูชาพระอังคารกับพระพุธจึงบรรเทา

ระหว่างอายุ 24-25 พระอังคารแทรกพระพุธ ระยะนี้ จะเจ็บป่วยเสียทรัพย์ บริวารจะให้โทษ ควรบูชาพระอังคารกับพระพุธจึงจะดี

ระหว่างอายุ 26 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง ระยะนี้จะเจ็บป่วย เสียทรัพย์อัคคีภัยและเดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระเสาร์ เหตุการณ์จึงจะเป็นไปในทางที่ดี

ระหว่างอายุ 27-28 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระเสาร์ ระยะนี้การหาโชคลาภทางไกลไม่เกิดผลประโยชน์ ควรทำกิจการอยู่กับบ้าน จะเกิดผลประโยชน์ดี โชคลาภก็ดีเจริญก้าวหน้าดีมาก ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระเสาร์จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 29 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ตอนต้นปี จะเสียทรัพย์ แต่ตอนปลายจะมีโชคลาภดี การงานทุกอย่างจะประสบผลดีทุกประการ ควรบูชาพระราหูกับพระเสาร์ จะมีโชคลาภดีขึ้น

ระหว่างอายุ 30-31 ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระวังกิจการงานทุกสิ่งจะประสบผลเสียหาย ทางได้ก็ดี ทางเสียก็มากและศัตรูคอยเบียดเบียนอยู่เสมอ ควรบูชาพระศุกร์ กับพระเสาร์ จึงจะบรรเทาได้

ระหว่างอายุ 32 ปี พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้ ระวังจะจากที่อยู่อาศัย กิจการรอยู่อย่างเสียหายเดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์ จึงจะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 33 ปี กับ 3 เดือน พระจันทร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้โชคลาภดี ตลอดกับการงานมีผลดี ควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์ จึงจะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 34 ปี พระอังคารแทรกพระเสาร์ ระยะนี้ ญาติมิตรหรือบริวารจะเป็นศัตรู การงานทุกอย่างหวังผลน้อย ควรบูชาพระอังคารกับพระเสาร์จะดี

ระหว่างอายุ 35 ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ จงระวังการเจ็บป่วยลาภผลหาได้น้อย และระวังหญิงผิวเนื้อดำแดงเป็นศัตรู ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระพุธกับพระเสาร์ จึงจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 36-37-38 ปีกับ 4 เดือน พระพฤหัสบดีเสวยอายุและเสวยอายุตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดี การงานทุกอย่างประสบผลดี เป็นอันมาก ตลอดกับทั้งชื่อเสียง เกียรติยศสุขสบายใจ ควรบูชาพระพฤหัสบดี ลาภผลจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 39-40 ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี ระวังจะเจ็บป่วยตามร่างกาย ลาภผลดีน้อย การงานทุกอย่างมีแต่ผลเสียหาย ควรบูชาพระราหูกับพระพฤหัสบดี ทุกสิ่งจะเบาบางลงและประสบโชคลาภ

ระหว่างอายุ 41-42-43 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดีการงานทุกอย่างมีผลดีตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศ ควรบูชาพระศุกร์กับพระพฤหัสบดี โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 45 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดี จงระวังเจ็บป่วยต่าง ๆ และเสียทรัพย์จงบูชาพระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดีจะได้ลาภจากมิตรสหาย

ระหว่างอายุ 45-47-48 ปี พระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดีแต่ระยะต่อไป ควรระวังศัตรู จะทำให้เสียทรัพย์ และเดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระจันทร์เสียจึงจะประสบผลดี

ระหว่างอายุ 49 ปี พระอังคารแทรกพระพฤหัสบดี จงระวังจะเกิดเดือดร้อนเป็นความ จะได้รับความลำบาก ควรบูชาพระอังคาร กับพฤหัสบดี จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 50-51-52 ปี พระพุธแทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดี กิจการงานทุกอย่างมีผลดีมาก พร้อมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศ จงบูชาพระพุธกับพระพฤหัสบดี โชคลาภจะดีขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 53-54 ปี พระพุธแทรกพระพฤหัสบดี จงระวัง ผู้ใหญ่ที่สูงศักดิ์จะทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเสียทรัพย์ กิจการทุกอย่างมีผลน้อย ควรบูชาพระพุธกับพระพฤหัสบดี เหตุการณ์ต่าง ๆ จะบรรเทา

ระหว่างอายุ 55 ปี กับ 4 เดือน พระราหูเสวยอายุ และพระราหูเสวยตัวเอง จงระวังจะเกิดการเจ็บป่วย เสียเลือดเนื้อ และถูกใส่ความทำให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระราหู จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 56-57 ปี กับ 4 เดือน พระศุกร์แทรกราหู จะได้ลาภทรัพย์ สิ่งของต่าง ๆ และข้าทาสชายหญิง ควรบูชาพระศุกร์ กับพระราหูจะโชคดีมาก

ระหว่างอายุ 58-59 ปี พระอาทิตย์แทรกพระราหู โชคลาภพอมีบ้างแต่ระวังการเจ็บป่วยเสียทรัพย์ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระราหู จึงจะดี

ระหว่างอายุ 60-61 ปี พระจันทร์แทรกพระราหู ระวังจะเสียทรัพย์และเดือดร้อน ต่าง ๆ และคนผิวขาวเหลืองเป็นศัตรู ควรบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 62 ปี พระอังคารแทรกพระราหู ระวังจะเจ็บป่วยเสียทรัพย์ต่าง ๆ กิจการงานทุกสิ่งเสียผลมากกว่าได้ผล ควรบูชาพระอังคารกับพระราหูจึงจะดี

ระหว่างอายุ 63 ปี พระพุธแทรกพระราหู กิจการทุกอย่างมีผลดีแต่ระหวังการเจ็บป่วย ศัตรูเป็นชายนัยน์ตาโต จะทำให้เดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระพุธกับพระราหู จึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 64 ปี พระเสาร์แทรกพระพุธ ระวังเสียทรัพย์ และต่อไปจะได้รับความสุข และจะได้ลาภจากมิตรสหาย ควรบูชาพระเสาร์กับพระพุธ เหตุการณ์จะดียิ่งขึ้นไป

ระหว่างอายุ 65-66 ปี พระพฤหัสบดีแทรกพระราหู ระวังการเจ็บป่วยไข้และเกิดวิวาท กับญาติมิตร ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระราหู เหตุการณ์จะเบาลง

ระหว่างอายุ 67-68-69 -70 ปี พระศุกร์เสวยอายุ และพระศุกร์เสวยอายุตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดี การงานใด ๆ ที่ทำไว้จะได้รับผลดี ควรบูชาพระศุกร์ จะมีลาภทวีขึ้นไป ตามลำดับ

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันจันทร์

ท่านที่เกิดวันจันทร์ระหว่างอายุ 16 ปี พระอังคารเสวยอายุและพระอังคารเสวยตัวเอง จงระวังจะเสียทรัพย์ ระวังศัตรู หรือเจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคาร จึงจะดี

ระหว่างอายุ 17 ปี พระพุธแทรกพระอังคาร ระยะนี้โชคดี จะได้ลาภจากมิตรสหาย การงานต่าง ๆ อยู่ในขั้นดี สิ่งต่าง ๆ ที่ทำไว้จะได้ผลดียิ่ง ควรบูชาพระพุธกับพระอังคาร จะเกิดผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ระหว่างอายุ 18 ปี พระเสาร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้ ควรระวังอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดทั้งที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์กับพระอังคาร จึงจะบรรเทาลงบ้าง ไม่ควรเดินทางไกล

ระหว่างอายุ 19 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระอังคาร ระยะนี้จะได้ลาภเงินทอง ต่าง ๆ กิจการที่ทำไว้จะบรรลุผลดีแต่จะให้ดียิ่ง ควรบูชาพระจันทร์กับพระอังคาร โชคลาภจะดีมากขึ้น

ระหว่างอายุ 20-23 ปี อยู่ระหว่างพระพฤหัสแทรก และพระพุธเสวยอายุ ระยะนี้พบเนื้อคู่จะได้ลาภ แต่จะนำทุกข์มาให้ผู้ใหญ่ ควรบูชาพระพุธและรับพระอังคาร จึงค่อยบรรเทา

ระหว่างอายุ 24-25 ปี กับ 8 เดือน พระพุธเสวยอายุ และพระพุธเสวยตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดี จะทำกิจการใด ๆ มีผลดีทุกประการ ควรบูชาพระพุธ ทุกสิ่งที่ทำไว้จะประสบผลดีขึ้น

ระหว่างอายุ 26-27 ปี พระเสาร์แทรกพระพุธ ระยะนี้จงระวังจะเกิดคดีความ หรือจากที่อยู่อาศัยและมีศัตรูคอยปองร้าย ควรบูชาพระเสาร์กับพระพุธจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 28-29-30 ปี พระพฤหัสบดีแทรกพระพุธ ระยะนี้เดินทางไกลไม่เกิดผลดี ถ้าทำการงานอยู่บ้านแล้ว จะเกิดผลลาภดี และจะพบคู่ครองที่ดีด้วย ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระพุธ จะมีโชคดีขึ้นไปตามลำดับ

ระหว่างอายุ 31-32 ปี พระราหู แทรกพระพุธ ระยะนี้โชคลาภไม่ดี ทำอะไรมีแต่เสีย มีศัตรูคอยคิดร้าย หรือย้ายที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระราหูกับพระพุธ จึงบรรเทาโทษ และจะประสบโชคลาภ

ระหว่างอายุ 33-34-35 ปี พระศุกร์แทรกพระพุธ ระยะนี้ โชคลาภดี ทำอะไรมีผลดีทุกประการ นับว่าโชคดีมาก ควรบูชาพระศุกร์พระพุธ โชคลาภจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 36 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพุธ ระยะนี้ จะระวังจะเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดคดีความเสียทรัพย์ จากที่อยู่ได้รับความลำบาก ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธจึงจะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 37-38 ปี พระจันทร์แทรกพระพุธ ระยะนี้ กิจการงานต่าง ๆ ส่งผลดี ทางเสียหายมีน้อย ควรบูชาพระจันทร์กับพระพุธ จะเกิดลาภผลดีขึ้น ถ้ามีการลงทุนธุรกิจจะมีแต่กำไร

ระหว่างอายุ 39-40 ปี พระอังคารแทรกพระพุธ ระยะนี้จงระวังจะเสียทรัพย์ หรือเกิดเภทภัยต่าง ๆ กิจการงานที่ทำไว้มีผลน้อย ควรบูชาพระอังคารกับพระพุธจึงจะดี

ระหว่างอายุ 41 ปี พระเสาร์เสวยอายุและพระเสาร์เสวยตัวเอง จงระวังจะเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุและเสียทรัพย์ ควรบูชาพระเสาร์จึงจะค่อยบรรเทา

ระหว่างอายุ 42-43 ปี พระพฤหัสบดี แทรกพระเสาร์ ระยะนี้ ไม่ควรเดินทางไกล ไปทิศตะวันตก ให้ประกอบภารกิจ อยู่บ้าน จะประสบผลดี จะได้ลาภจากผู้ทรงศีล ครู อาจารย์ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระเสาร์ จึงจะดียิ่ง ๆ ขึ้นไป อาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศ

ระหว่างอายุ 44 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ระยะภายใน 10 วัน จงระวังให้มากจะเดือดร้อน เมื่อพ้นไปแล้วจะมีโชคลาภดี แต่มีศัตรูผิวเนื้อดำคอยให้ร้าย ควรบูชาพระราหูกับพระเสาร์ จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้มีศัตรู 2 คน จะทำให้เดือดร้อน ให้บูชาพระเสาร์ ภายหลังจะเกิดลาภผลดีทุกประการ

ระหว่างอายุ 47 ปี พระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้ทำอะไรลงไปไม่ดีจะเสียทรัพย์ บริวารจะทำให้เดือดร้อน ได้รับความลำบาก ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาร์ จึงจะค่อยบรรเทา

ระหว่างอายุ 48 ปี พระจันทร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้โชคลาภดีกิจการต่าง ๆ ประสบผลดียิ่งควรบูชาพระจันทร์กับพระเสาร์ โชคลาภจะดีมาก

ระหว่างอายุ 49 ปี พระอังคารแทรกพระเสาร์ ระยะนี้อาจเจ็บไข้ต่าง ๆ จะเสียทรัพย์ และเดือดร้อนต่าง ๆ ควรบูชาพระอังคารกับพระเสาร์ จึงจะดีและควรงดการเดินทางไกล

ระหว่างอายุ 50 ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ จงระวังเจ็บไข้ ปวดหัว ปวดท้องต่าง ๆ และหญิงผิวเนื้อดำแดงจะให้โทษ จงบูชาพระเสาร์เสียภายหลังจะมีโชคลาภดี จะได้ทรัพย์ต่าง ๆ

ระหว่างอายุ 51-52 – 53 ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสเสวยอายุและเสวยตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดี กิจการงานส่งผลดีมาก โชคลาภมีมาไม่ขาดระยะ ควรบูชาพระพฤหัสบดี ขึ้นไปตามลำดับ

ระหว่างอายุ 54-55 ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี จงระวังจะเจ็บในท้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเงิน หรือจากที่อยู่ บุตร ภริยา ควรบูชา พระราหูกับพระพฤหัสบดี จึงจะค่อยบรรเทา

ระหว่างอายุ 56-57-58 ปี กับ 8 เดือน พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้ โชคลาภดี จะทำกิจการงานทุก ๆ อย่างประสบผลดีทุกประการ ควรบูชาพระศุกร์กับพระพฤหัสบดี จะมีโชคลาภขึ้นตามลำดับ

ระหว่างอายุ 59-60 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้จะเจ็บไข้ต่าง ๆ เสียทรัพย์ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดี จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 61-62-63 ปี พระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดี ในระยะตอนแรกดีมีโชคลาภแต่ภายหลังให้ระวังหญิงขาวเหลือง จะทำให้เดือดร้อนเสียทรัพย์ ควรบูชาพระจันทร์ กับพระพฤหัสบดีจึงจะดี

ระหว่างอายุ 64-65 ปี พระอังคารแทรกพระพฤหัสบดี จงระวังผู้ใหญ่จะกล่าวโทษ หรือเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ จงบูขาพระอังคารกับพระพฤหัสบดี จะพ้นภัย

ระหว่างอายุ 66 – 67 – 68 ปี พระพุธแทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้โชคลาภดีกิจการงานดี ควรบูชาพระพุธกับพระพฤหัสบดี จะมีโชคดียิ่ง ๆ ขึ้น

ระหว่างอายุ 69 ปี พระเสาร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้ จะเสียทรัพย์หรือมีเหตุร้ายต่าง ๆ เจ็บไข้ไม่สบาย ควรบูชาพระเสาร์กับพระพฤหัสบดี เสียจึงจะบรรเทา ระวัง หญิงขาว ชายดำ จะหาเรื่องได้ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระอังคารด้วยจึงจะดี

ระหว่างอายุ 70 ปี พระราหูแทรกพระอังคาร จงระวังอัคคีภัย จากที่อยู่อาศัยและเสียทรัพย์ ควรบูชาพระราหูกับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 71 ปี พระศุกร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้การงานต่าง ๆ ที่ทำไว้สำเร็จ สมความประสงค์ทุกอย่าง ควรบูชาพระศุกร์กับพระอังคาร โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 72 ปี พระอาทิตย์แทรกพระอังคาร ระยะนี้ทำอะไรลงไปควรคิดดูให้รอบคอบเสียก่อน อาจจะเกิดเสียหายขึ้นได้ และระวังศัตรูหรืออุบัติเหตุไว้ด้วย ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระอังคาร จึงจะพ้นภัย

ระหว่างอายุ 73 ปี พระจันทร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้จะพบโชคดี และลาภผลต่าง ๆ การงานภารกิจต่าง ๆ ประสบผลดี ควรบูชาพระประจำวันเกิด

เทวดาเสวยอายุตามวัน ท่านที่เกิดวันอาทิตย์

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ระหว่างอายุ 16-17 ปี พระพฤหัสบดีแทรกพระจันทร์ ระยะนี้สิ่งของต่าง ๆ จะเสียหาย หรือเดือดร้อน รำคาญใจอาจย้ายที่อยู่ก็ได้ จงระวังหญิงขาวเหลือง จะเป็นผู้ก่อความยุ่งยาก ให้ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระจันทร์จึงจะเกิดลาภผล และสิ้นกังวลใจ

ระหว่างอายุ 18 กับ 8 เดือน พระราหูแทรกพระจันทร์ ระยะนี้ทำอะไรลงไป มีแต่สิ่งเสียหายเกิดขึ้นได้ จะเสียทรัพย์ เดือดร้อน ผู้ใหญ่จะให้โทษ ควรบูชาพระราหูกับ พระจันทร์จึงจะดี และจะมีลาภ

ระหว่างอายุ 19-20 ปี พระศุกร์แทรกพระจันทร์ ระยะนี้ทำอะไรลงไปเกิดลาภผลดีตลอดจนผู้ใหญ่จะให้ความอุปการะ มีชื่อเสียง และพบคู่ครองด้วย ควรบูชาพระศุกร์กับพระจันทร์ โชคลาภจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 21 ปี พระอาทิตย์แทรกพระจันทร์ ระยะนี้จะเสียทรัพย์ทำอะไรลงไป มีผลน้อย ภายในจิตใจกลุ้มเสมอ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระจันทร์ จึงจะบรรเทา และจะพบคู่ครอง

ระหว่างอายุ 22 ปี พระอังคารเสวยอายุ และพระอังคารเสวยตัวเอง ในระยะนี้จะมีความเดือดร้อนอยู่เสมอ ตลอดกับญาติมิตรสหายก็เหินห่าง ควรบูชาพระอังคาร เหตุการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 23 กับ 3 เดือน พระพุธแทรกพระอังคาร ระยะนี้โชคลาภดี ทำอะไรลงไป เกิดผลดี ตลอดญาติพี่น้องก็สรรเสริญ และผู้สูงศักดิ์จะนำลาภผลมาให้ ควรบูชาพระพุธกับพระอังคาร โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 24 ปี พระเสาร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้ระวังจะย้ายที่อยู่อาศัย หรือเจ็บมือเท้า มิตรสหายจะทำให้เดือดร้อน ควรบูชาพระเสาร์กับพระอังคาร เหตุการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลายดีขึ้น

ระหว่างอายุ 25 ปี กับ 4 เดือน พระพฤหัสแทรกพระอังคาร ในระยะแรกนั้นดี โชคลาภต่าง ๆ พอมีผลดี แต่ระยะหลังมีหญิงหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ควรบูชาพระพฤหัสบดี กับพระอังคาร ลาภผลจะดีขึ้น

ระหว่างอายุ 26 ปี พระราหู แทรกพระอังคาร จงระวังเคราะห์ให้มากจะเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือพลัดพรากจากสิ่งที่ตนรัก สิ่งของต่าง ๆ จะเสียหายควรบูชาพระราหูกับพระอังคาร จึงจะบรรเทาและสิ้นเคราะห์

ระหว่างอายุ 27 ปี กับ 6 เดือน พระศุกร์แทรกพระอังคาร ในระยะนี้ได้ทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ผลงานทุกสิ่งที่ได้กระทำไว้ย่อมเกิดผลดีทุกประการ ควรบูชาพระศุกร์กับพระอังคาร

โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 28 ปี พระอาทิตย์แทรกพระอังคาร จะเดือดร้อนใจภายในครอบครัว บุตรภริยาจะจากไป หรือเกิดอัคคีภัยต่าง ๆ ศัตรูดำแดงจะทำให้รำคาญใจ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระอังคาร จึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 29 ปี พระจันทร์แทรกพระอังคาร ระยะนี้จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ หรือคู่ครอง ตลอดกับชื่อเสียงเกียรติยศ ผลงานประสบผลดีเยี่ยม ควรบูชาพระจันทร์กับพระอังคาร โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 30-31 ปี กับ 8 เดือน พระพุธเสวยอายุ และพระพุธเสวยตัวเอง ระยะนี้โชคลาภดีทำกิจการงานดีทุกประการ ชื่อเสียงดีและจะได้คู่ครอง ควรบูชาพระพุธ จะบังเกิดผลดียิ่ง

ระหว่างอายุ 32-33 ปี พระเสาร์แทรกพระพุธ จงระวังผู้ใหญ่จะหารเรื่องราวได้ เดือดร้อนใจ จะเสียทรัพย์ หรือคนรักจะจากไป แล้วมีชายผิวดำเป็นศัตรู ควรบูชาพระเสาร์ กับพระพุธ จึงจะพ้นภัย

ระหว่างอายุ 34-35 ปี กับ 11 เดือน พระพฤหัสบดี แทรกพระพุธ ระยะนี้เดินทางไกลไม่เหมาะสม ถ้าอยู่กับที่จะเกิดลาภผลดี ทั้งจะได้คู่ครองอีกด้วย ผู้ใหญ่จะให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ควรบูชาพระพุธ จะบังเกิดผลดีเยี่ยม

ระหว่างอายุ 36-37 ปี พระราหูแทรกพระพุธ จงระวังคนดำแดง เป็นศัตรูจะเจ็บป่วยหรือจากที่อยู่จะเสียทรัพย์ ควรบูชาพระราหูกับพระพุธจึงจะบรรเทา

ระหว่างอายุ 38-39-40 ปี กับ 3 เดือน พระศุกร์แทรกพระพุธ ระยะนี้โชคลาภบังเกิดผลดี มีผู้คนนำโชคลาภมาให้และมีหญิงสูงศักดิ์จะให้ลาภ กิจการงานดีมาก ควรบูชาพระพุธกับพระศุกร์ โชคลาภจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 41 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพุธ จงระวังเคราะห์จะเสียทรัพย์ เดือดร้อนต่าง ๆ เกิดจากคนผิวดำแดง ทำให้เสียหาย ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพุธถึงจะดี

ระหว่างอายุ 42-43-44 ปี พระจันทร์แทรกพระพุธ จะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ สุขกาย สบายใจ และจะได้ผู้คนลูกเมีย ผลงานที่ทำไว้จะบังเกิดผลดีทุกประการ ควรบูชาพระจันทร์ กับพระพุธจะดีมาก

ระหว่างอายุ 45-46 ปี พระอังคารแทรกพระพุธ ระยะนี้จะผิดใจกับญาติ คู่ครอง อันบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะเดือดร้อน ควรบูชาพระอังคารกับพระพุธ เหตุการณ์จะบรรเทาลง

ระหว่างอายุ 47 ปี พระเสาร์เสวยอายุ และพระเสาร์เสวยตัวเอง ระวังจะเจ็บป่วย มือเท้า และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เสียทรัพย์ เพื่อนฝูงญาติมิตรเหนียมหยาม ควรบูชาพระเสาร์จึงจะบรรเทาโทษ

ระหว่างอายุ 48-49 ปี พระพฤหัสแทรกพระเสาร์ จงระวังภัยต่าง ๆ จะเดือดร้อน ถ้ายังอยู่บ้านเรือนประสบผลดี จะได้โชคลาภทรัพย์สินของต่าง ๆ ควรชาพระพฤหัสบดี กับ

พระเสาร์ จะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 50 ปี พระราหูแทรกพระเสาร์ ในระยะแรกไม่ดีเสียทรัพย์ แต่ระยะหลังจะมีโชคลาภดี กิจการงานมีผลดีทุกประการ ควรบูชาพระเสาร์กับพระราหูจะดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 51- 52 ปี พระศุกร์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้มีศัตรู คู่อิจฉานำเรื่องมาให้เดือดร้อน เสียทรัพย์ ควรบูชาพระศุกร์กับพระเสาร์ ภายหลังจะมีโชคลาภดี

ระหว่างอายุ 53 ปีพระอาทิตย์แทรกพระเสาร์ ระยะนี้อาจทำอะไรมีผลน้อย มีเรื่องเดือดร้อนอยู่เสมอ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระเสาร์ จึงจะค่อยบรรเทา

ระหว่างอายุ 54 ปี กับ 4 เดือน พระจันทร์แทรกพระเสาร์ จะได้ลาภต่าง ๆ กิจการงานดีมีผลดีทุกประการ จะได้คนรักผิวขาวเหลือง และมีผู้ใหญ่นำลาภผลมาให้ ควรบูชาพระจันทร์จะมีโชคดีมาก

ระหว่างอายุ 55 ปี พระอังคาร แทรกพระเสาร์ ระวังจะเสียทรัพย์ เดือดร้อนใจนานาประการ หรือต้องจากที่อยู่อาศัย ควรบูชาพระอังคารกับพระเสาร์จึงจะพ้นภัย

ระหว่างอายุ 56 ปี พระพุธแทรกพระเสาร์ ระยะนี้มักเดือดร้อนใจ เกิดจากชายดำ นำทุกข์มาให้แต่ต่อไปจะได้ทรัพย์สินและของใช้ต่าง ๆ โชคลาภดีควรบูชาพระเสาร์

โชคลาภดีขึ้นมาก

ระหว่างอายุ 57-58-59 ปี กับ 5 เดือน พระพฤหัสบดี เสวยตัวเอง ระยะนี้โชคลาภผลดีทุกประการ ย่อมจะได้คู่ครอง ได้ทรัพย์สินของใช้ต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัส ลาภผลจะดีมากขึ้น

ระหว่างอายุ 60-61 ปี พระราหูแทรกพระพฤหัสบดี จะได้ข้าทาส ชาย หญิง และทรัพย์สินต่าง ๆ แต่ภายหลังระวังคนใส่ความให้ได้รับความทุกข์ อันบุตรบริวารข้าทาสจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ ควรบูชาพระราหู กับพระพฤหัสบดี โชคจะดี

ระหว่างอายุ 62-63-64 ปี กับ 8 เดือน พระศุกร์แทรกพระพฤหัสบดี ระยะนี้ โชคลาภดีจะได้ทรัพย์สินต่าง ๆ ควรบูชาพระพฤหัสบดีกับพระศุกร์ โชคลาภจะเจริญก้าวหน้าดี

ระหว่างอายุ 65-66 ปี พระอาทิตย์แทรกพระพฤหัส จงระวังจะเจ็บไข้ต่าง ๆ ควรบูชาพระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดี ภายหลังจะบังเกิดลาภผลดีทุกประการ

ระหว่างอายุ 67-68-69 ปี พระจันทร์แทรกพระพฤหัสบดี ในระยะแรก ๆ มีลาภผลดี แต่ตอนหลังให้ระวังศัตรู คิดทำร้ายให้ได้รับความเดือดร้อน ควรบูชาพระจันทร์กับ

พระพฤหัสบดี ภายหลังจึงจะดี

ระหว่างอายุ 70 ปี พระอังคารแทรกพระพฤหัส จงระวังจะเสียทรัพย์ถูกโทษทางอาญา เจ็บไข้ต่าง ๆ เดือดร้อน ควรบูชาพระอังคารกับพระพฤหัสบดี จึงจะค่อยบรรเทา